KHK İLE FESİH EDİLEN SÖZLEŞMELER

YÜKLENİCİLERE ÖDENECEK PARASAL TUTARLAR

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET SUNAN ŞİRKETLERİN, DAMGA VERGİSİ, KİK PAYI VE HAK MAHRUMİYETİ ALACAKLARI

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler kapsamında ihale alan şirketlerin, 696 sayılı KHK  (Bkz. 24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete) ile;

  • Sözleşmeleri fesih edilmiş veya
  • İhale kazanmalarına rağmen sözleşme imzalanmamış veya
  • Katıldıkları ihaleler iptal edilmiştir.

Bu kapsamdaki işlem ise anılan KHK ile açıklanmış, üstelik Kamu İhale Kurumu tarafından da Düzenleyici Kurul Kararı yayımlanmıştır. (Bkz. KİK’nun 17.01.2018 tarihli 2018/DK.D-12 sayılı kararı)

KHK ile ilgili detaylı bilgiler, tarafımızdan web sitemizde de daha önce paylaşılmıştır.

 (Bkz: http://www.kilichukuk.org/Blog )

Ancak 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu kapsamındaki vergilerin, KİK payı ve sözleşmeden kaynaklanan hak mahrumiyeti kapsamındaki bazı hususların halen çözüme kavuşturulmadığı anlaşılmaktadır.

Bilindiği gibi her türlü ihale kararları üzerinden binde 5,69'a damga vergisi alınmaktadır. Bunun haricinde her türlü hakkediş alacağından da binde 9,48 damga vergisi tahsil edilmektedir. Ayrıca sözleşme imzalanmasında KİK payının da ödenmesi zorunluluktur.

Peki ama 696 KHK kapsamında, yapılan işlemler sonucunda, Damga Vergisi ile KİK payı ile hak mahrumiyetine konu parasal tutarlar, ne şekilde ve ne zaman tahakkuk ettirilecektir? Bu kapsamda şu uygulamalar yapılmalıdır:

  • KHK kapsamında, ihalesi yapılmış ve imzalanmış olan sözleşmeler feshedilmiş sayılır.  Bir yıl içinde talep etmesi halinde yükleniciye; işleme konu edilen sözleşmeye ilişkin olarak noterde ödenen damga vergisi, harç ve değerli kâğıt bedeli dışındaki masraflar sözleşmeyi imzalayan İdarece iade edilir.
  • Yine fesih edilen sözleşmenin KİK geliri olarak alınan tutar KİK’nca, geri ödenir.
  • Sözleşmeye ilişkin ödenen damga vergisi ve varsa noter harçları ile değerli kâğıt bedelleri ise tahsilatı yapan muhasebe birimi veya vergi dairesince iade edilir.
  • Yükleniciden tahsil edilen, ihale kararı ve sözleşmeye ilişkin damga vergisi ve varsa noter harçları ile değerli kağıt bedellerinin, beyanname ile beyan edilerek ödenmesi gereken hallerde iade için bu alacakların vergi dairesine ödenmiş olması şartı aranır. Bu kapsamda yüklenici tarafından beyan edilen ancak ödenmeyen damga vergilerinin tahsilinden vazgeçilir. Yükleniciden tahsil edildiği halde ilgili vergi dairesine ödenmeyen ve yükleniciye iade edilen tutarlar, yükleniciye iade edildiğini gösterir belgenin ibrazı halinde vergi dairesince terkin edilecektir.
  • Feshedilmiş sayılan sözleşmelerden, sadece yapılan işin tutarı her türlü fiyat farkı hariç sözleşme bedelinin % 80'ini aşmayanlar için yükleniciye, sözleşmenin yürütülmesine ilişkin her türlü zarara karşılık her türlü fiyat farkı hariç sözleşme bedelinin % 80'i ile yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i fesih tarihindeki fiyatlar dikkate alınarak sözleşmeyi yürüten İdare tarafından ödenecektir.
  • Bu tutar yüklenicinin yapmış olduğu vergi, resim, harç ve paylar dahil olmak üzere tüm giderler ve mahrum kaldığı kâr karşılığı olmak üzere tazminat olarak ödenir ve başkaca bir ödeme yapılmaz.
  • Sürekli işçi kadrolarına geçirileceklerin istihdam edilmesine esas hizmet alım sözleşmelerinde personel çalıştırılmasına dayalı olmayan kısımların da bulunması halinde, personel çalıştırılmasına dayalı olan kısımlar için iş eksilişi yapılmış sayılır. İş eksilişi yapılmış sayılan sözleşmelerde, kalan iş kısmı içerisinde personel çalıştırılmasına dayalı olmayan tutar hesaplanır. Bu tutara iş eksilişi yapılmış sayılan tarihe kadar gerçekleştirilen iş tutarının eklenmesi ile bulunacak toplam tutarın her türlü fiyat farkı hariç sözleşme bedelinin % 80'ini aşmaması halinde yükleniciye, sözleşmenin yürütülmesine ilişkin her türlü zarara karşılık her türlü fiyat farkı hariç sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşmenin tamamlandığı tarih itibarıyla gerçekleştirilen işin toplam tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i kabul tarihindeki fiyatlar dikkate alınarak sözleşmeyi yürüten idare tarafından, yapmış olduğu vergi, resim, harç ve paylar dahil olmak üzere tüm giderler ve mahrum kaldığı kâr karşılığı olmak üzere tazminat olarak ödenir ve başkaca bir ödeme yapılmaz.

Feshedilmiş sayılan sözleşmeler için yüklenici yukardaki yazılan hususlardan başka bir hak talebinde bulunamayacaktır.

Yukarıda belirlenen hükümlere göre işlem yapmayan İdarelere karşı süresi içerisinde başvuru yapılması ve yine dava açılması gerekir. (Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK BÜROSU ile iletişime geçiniz.)Geri Dön