İDARELER, KAMU İHALE KURUMUNA KARŞI DAVA AÇABİLİR Mİ? İHALESİ KİK TARAFINDAN İPTAL EDİLEN İDARELER, NE YAPABİLİR?Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından verilen karar ile hak kaybına uğrayan İdareler, Ankara İdare Mahkemeleri nezdinde dava açabilirler.  

Örnek olayımızda; İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihale,  Şikayetçi Firmalarca KİK' e intikal ettirilmiş KİK de; “İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline” karar vermiştir.

İdare ise konuyu İdari Yargıya taşımış ve Ankara 3. İdare Mahkemesinin 03.04.2018 tarihli E:2017/2964, K: 2018/872 sayılı kararı ile KİK kararı iptal edilmiştir. Mahkeme kararında dikkat çeken hususlar ise aşağıda özetlenmiştir: 

" Olayda, dava konusu uyuşmazlığın idari şartnamenin 7.5.2. maddesinde açıkça belirtilen "istekliler; Çalıştırılacak İş Makinelerinden en az 2 Adet Dozer, 1 Adet Çöp Kompaktörü, 1 Adet Ekskavatör'ün kendisine ait olduğuna dair belgeyi teklif ile birlikte vereceklerdir." kuralı paralelinde düzenleme yapılması gerekirken teknik şartnamenin 14. maddesinde yer alan "Çalıştırılacak İş Makineleri; Çöp Kompaktörleri, kamyonlar, Arazöz ve Çöp Suyu Taşıma Tankeri 2010 model ve üstü olacaktır. Çalıştırılacak iş makinelerinden en az 2 adet Dozer, 1 adet (Çöp Kompaktörü, 1 adet Ekskavatör. Yüklenicinin kendi malı olması şartı aranacaktır." kuralında sehven "Çalıştırılacak İş Makineleri" ibaresinden sonra (virgül) konulması gerekirken (noktalı virgül) konulması sonucu oluştuğu, davacı Belediye tarafından Çalıştırılacak tüm iş Makinelerinden (Dozer, Ekskavatör dahil) tüm araçlar için (kendi malı olsun ya da olmasın) 2010 model ve üstü model olma şartı aranması istenilmesine karşın yapılan hata sonucu "Çalıştırılacak İş Makineleri" ibaresinden sonra (noktalı virgül) konulduğu bu sebeple davalı idare tarafından sayma yöntemi ile ifade edilen araçlar içerisinde de anılan iş makinelerine ilişkin bir bilgiye yer verilmediği ve Dozer ile Ekskavatörlerin 2010 yılından düşük olabileceği şeklinde yorum yapılarak 1985, 2004 ve 2006 model buldozerlere sahip müdahil Zirve - Bey ha İş Ortaklığı lehine düzeltici işlem belirlenerek ihalede anılan ortaklığın teklifinin yeniden değerlendirmeye alınmasının sağlandığı görülmüştür.

Bu durumda, idarenin 4734 sayılı Kanun'a göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu ve aksi durumda verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etme yetkisinin bulunduğu, teknik şartnamede yapılan yanlışlık nedeniyle tekliflerin oluşturulması ve hazırlanmasında isteklilerin tereddüde düşürüldüğü ve bu nedenle müdahil iş ortaklığı tarafından Kamu İhale Kurumuna başvurularak düzeltici işlem tesis ettirildiği, bunun sonucunda da anılan İş Ortaklığı'nın teklifinin yeniden değerlendirmeye alınması neticesinde tüm araçları 2010 model ve üstü model olan firmalar açısından 1985, 2004 ve 2006 model araçlara sahip müdahil İş Ortaklığı lehine rekabet ilkesinin ihlal edildiği, davacı tarafından traktör buldozerin faydalı ömür (amortisman) süresinin 10 yıl olduğunun ve bu nedenle ihalede yüksek modelli araçların tercih edildiğinin belirtildiği, bu durumun da kamu yararına uygun olduğu, ihalede teknik şartnamede yer alan bir yanlışlık nedeniyle davacının düşük modelli ve amortisman süresi geçmiş araçlarla hizmet vermeye zorlanamayacağı, bu durumun kamu hizmetinin de etkin bir şekilde yürütülmesine engel olabileceği hususları göz önüne alındığında; İzmir Büyükşehir Belediyesince verilen ihalenin iptali kararının iptaline ilişkin Kamu İhale Kurulu’nun 07.09.2017 tarih ve 2017/UH.I-2427 sayılı kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

(Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile irtibata geçiniz.)Geri Dön