İHALESİ YAPILAN BİR İŞİN İDARE TARAFINDAN SÜRESİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?İHALESİ YAPILAN BİR İŞİN İDARE TARAFINDAN SÜRESİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

 

Somut olayda; süresi 1095 gün olan hizmet işinin ihalesi A… Ltd. Şti.‘nde kalmıştır. Ancak ihaleyi yapan İdare, A…Ltd. Şti. ‘ni sözleşmeye davet etmekte fakat sözleşmeyi Sözleşme Tasarısındaki süreden düşürerek 180 gün üzerinden yapacağını bildirmiştir.

İdarenin tek taraflı olarak ve de ihaleden sonra, zeyilname yapmadan sözleşme süresini değiştirmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmelidir. Çünkü

  • İstekli tarafından ihale dokümanı okunup, kabul edilmiş ve Teklif Mektubu imzalanmıştır. Teklif Mektubundaki süre sabittir ve sözleşme imzalanmadan önce değiştirilmesi mümkün değildir.
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması başlıklı 29’ncu maddesi; İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur. Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı sağlanır. hükmü gereği, ihale dokümanındaki sürenin değiştirilmesi mümkün gözükmemektedir.
  • Öte yandan, ihale sürecinde, (Binde 5,69) oranındaki ihale kararı damga vergisi, (Binde 9,48) oranındaki sözleşme damga vergisi ile sözleşme bedelinin Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesi (j) f.(1) numaralı bendinde belirtilen tutarı aştığı hallerde sözleşme bedelinin onbinde beşi (0,0005) oranındaki Kamu İhale Kurum payının ödenmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Sözleşmenin süresi daha sözleşme yapılmadan değiştirildiğinde, sözleşmenin tutarı da değişeceğinden, yukarıda belirtilen payların ne şekilde alınacağı hususunda da uyuşmazlıklar yaşanacaktır.

SONUÇ OLARAK İdarenin tek taraflı olarak ihalesi yapılmış ve teklifleri ihale dokümanına göre verilmiş bir ihale dokümanı hükmünü değiştirerek sözleşme yapması,  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması başlıklı 29’ncu maddesi; İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır…hükmüne aykırı olacaktır.

(DETAYLI BİLGİ İÇİN KILIÇ HUKUK OFİSİ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ)

 Geri Dön