TEKLİFİN HAZIRLANMASI

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE; YUVARLAMA YAPILMASI VE YAPILMAMASI GEREKEN RAKAMLAR

 

1-Kamu ihale mevzuatı, isteklilere; “Birim Fiyat Teklif Teklif Cetvelii” hazırlarken “Yuvarlama” yapma işlemini, sınırlamıştır. Yuvarlama işlemleri aşağıdaki gibi yapılır;

 • İhale mevzuatında rakamlar arasındaki ayıracın nokta(.) veya virgül(,) olması yönünde bir düzenleme bulunmamakla birlikte, Maliye Bakanlığı’nın uyguladığı şekilde, binlik ayıraç için nokta(.),  kuruş ayıracı için virgül(,)  kullanılır. Örnekler 20.000,30 rakamı, yirmi bin otuz kuruşu ifade eder. Ancak “Teklif Teklif Cetveliindeki”, Teklif Edilen Birim Fiyatın herhangi bir karışıklığa meydan vermemesi için kuruş hanesinin de virgülle ayrılarak gösterilmesi gerekir.

Teklif Cetveli-1

S.No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı(TL)

1

Atıkların Taşınması

Ton

267.750

19.000

5.087.250,00

Toplam Tutar(K.D.V Hariç)

5.087.250,00

Şeklindeki bir teklif reddedilebilecektir. Keza Teklif Cetveli-1’deki birim fiyat sütununda yer alan fiyatlarda noktadan sonra 3 sıfırın kullanıldığı, bu durumda da kullanılan noktanın binlik ayraç olarak kabul edilmesi gerektiği değerlendirilebilir.

 

 • Toplam teklif tutarı virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılmalıdır. Kısmi teklifin tek kalemden oluşması durumunda birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutar, en fazla virgülden sonra 2 ondalık basamaklı olacak şekilde yazılır. Örneğin 799.998,124 değil, 799.998,12 olmalıdır. Teklif Cetveli-2’de ise “Toplam Tutar” üç ondalık sayı şeklinde yazılmıştır!

S.No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı(TL)

1

Çelik korkuluk

adet

9.672,000

2,118

20.485,296

Toplam Tutar(K.D.V Hariç)

20.485,296TL

Teklif Cetveli-2’deki teklif reddedilmelidir. Çünkü kısmi teklifin tek kalemden oluşması durumunda birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutar, en fazla virgülden sonra iki ondalık basamaklı olacak şekilde hesaplanabilir.

 

 • Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki tutar, 1 kuruşa tamamlanır. Örneğin 799.998,125=799.998,13 olarak yuvarlanmalıdır.

 

 • Yarım kuruşun altındaki tutarlar dikkate alınmaz. Örneğin 799.998,124=799.998,12 şeklinde yuvarlanmalıdır.

 

 • Virgülden sonra iki hane yazılma zorunluluğu olmayan durumlar da vardır. Örneğin 100.111,10 rakamı 100.111,1 şeklinde yazılabilir. Keza her iki rakam da matematiksel olarak aynı rakamı ifade etmektedir.

 

 • Kısmi teklifin birden çok kalemden oluşması halinde ise bu kalem tutarlarının toplanması sonucu bulunan kısım toplam tutarı, en fazla virgülden sonra iki ondalık basamaklı olacak şekilde hesaplanır. Yani kısmi teklifin birden çok kaleminin birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarı, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verilebilir, ancak kısım toplam tutarı en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak hesaplanmalıdır.

Teklif Cetveli-3

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı(TL)

1

Operasyon Sorumlusu (Brüt asgari ücretin %70 fazlası ) (ulusal bayram ve genel tatiller çalışma)

gün

72,5

118,91

8.620,98

2

Gece ve Gündüz Kontrol Elemanı (Brüt asgari ücretin %40 fazlası) (ulusal bayram ve genel tatiller çalışma)

gün

58

97,92

5.679,36

3

Toplayıcı, Şoför, Operatör, Kademeci (Brüt asgari ücretin %25 fazlası) (ulusal bayram ve genel tatiller çalışma)

gün

1.232,5

87,43

107.757,48

4

Mevkici (Brüt asgari ücretin %5 fazlası) (ulusal bayram ve genel tatiller çalışma)

gün

1.087,5

73,43

79.855,13

5

Engelli Personel (Brüt asgari ücretin %5 fazlası) (ulusal bayram ve genel tatiller çalışma)

gün

72,5

73,43

5.323,68

6

Operasyon Sorumlusu (Brüt asgari ücretin %70 fazlası) Fazla çalışma

saat

780

23,76

18.532,80

7

Toplayıcı, Şoför ve Kademeci (Brüt asgari ücretin %25 fazlası) Fazla çalışma

saat

2.860

17,48

49.992,80

8

Mevkici (brüt asgari ücretin %5 fazlası) Fazla Çalışma

saat

2.600

14,71

38.246,00

9

Toz maskesi

adet

6.708

0,00000049

0,00328692

10

Eldiven

adet

6.708

0,00000049

0,00328692

11

Çalı Süpürgesi

adet

4.160

0,00000049

0,0020384

12

Faryap Kürek

adet

49

0,00000049

0,00002401

13

Faraş

adet

80

0,00000049

0,0000392

14

120 lt’lik plastik çöp konteynırı

adet

80

0,00000049

0,0000392

15

40cm’lik Sert Fırça (Saplı)

adet

49

0,00000049

0,00002401

 TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)

314.008,24

Yukarıda Teklif Cetveli-3’deki teklif kamu ihale mevzuatına uygundur.

 • Teklif Cetveli-3’den de görüleceği üzere, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan “İşçilik Kalemleri”, birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı hesaplamak zorundadırlar. Keza SGK mevzuatı bunu gerektirmektedir.

 

 • Birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarın, (İşçilik Kalemleri Hariç) virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verilebileceği Teklif Cetveli-3’de belirtilmiştir. Ancak toplam tutarın en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak, “0,00 TL” teklif verilmesi mümkün değildir.

Teklif Cetveli-4

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı (TL )

1

Çalı Süpürgesi

adet

4.160

1,00

4.160,00

2

Çöp Poşeti

adet

1.000

0,0000001

0,00

 TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

4.160,00TL

Yukarıda Teklif Cetveli-4’deki teklif kamu ihale mevzuatına uygun değildir. Çünkü birim fiyat teklif Teklif Cetveliinde iş kalemine ait toplam teklif tutarının (çarpım sonucunun) doğru olarak yazılması gerekmektedir. Ancak Teklif Cetveli-3’de yer verilen 2 nolu iş kalemlerinin toplam tutarına “0,00” yazmak suretiyle yanlış bir çarpım sonucu aritmetik hata yapıldığı, hiç teklif fiyatı verilmemiş olduğu için bu tür tekliflerin geçerli olmayacağı bilinmelidir.

2-Teklif mektubu hazırlanırken, “Yuvarlama” ve “Aritmetik Hata” yapılması halinde teklifin İhale Komisyonunca re’sen düzeltilip, teklifin kabul edilebileceği istisnai durumlar da bulunmaktadır. Ancak aşağıdaki şartların birlikte oluşması gerekir;

 • Yuvarlama ve aritmetik hatanın, elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları (MS Excel, Numbers, LibreOffice Calc ve benzerleri) kullanılarak oluşturulan teklif mektubu eki Teklif Cetveliin çarpım ve toplamlarında oluşması,
 • Yuvarlama ve aritmetik hatanın, “Toplam Teklif Fiyatının” binde birine eşit veya daha az olması,
 • Yuvarlama ve aritmetik hatanın teklif sıralamasını değiştirmemesi gerekmektedir.

 

3-Teklif mektubu hazırlanırken, “Yuvarlama” yapılmasına cevaz verilmeyen özellikli durumlar da vardır. Bilindiği üzere istekli olabileceklere, ihale dokümanı kapsamında “Birim Fiyat Teklif Teklif Cetvelii Standart Formu” verilir. Bazı idarelerin ise “Birim Fiyat Teklif Teklif Cetvelii Standart Formunda”, “İş Kalemlerine Ait Birim Miktarların” virgülden sonra üç veya daha çok haneli olacak şekilde Teklif Cetveli-5’deki gibi hazırlandığı görülebilmektedir.

Teklif Cetveli-5

Sıra No

İş Kalemi No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Ölçü Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

(TL) 

119

MB0.092

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dâhil)

metreküp

84,375

 

 

 

Ancak istekliler tarafından yukarıda yer alan Standart Formdaki “Miktarda” da “Yuvarlama” yapılarak 84,38 üzerinden, Teklif Cetveli-6’deki gibi teklif oluşturdukları görülmektedir!

 

Teklif Cetveli-6

Sıra No

İş Kalemi No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Ölçü Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı (TL)

 

119

MB0.092

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dâhil)

metreküp

84,375

 1,00 TL

 84,38

 TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

84,38TL

Bu durum ise İdareler tarafından “Standart Forma Uygun Olmayan Teklif“ olarak değerlendirmekte ve teklif değerlendirme dışı bırakabilmektedir.

O halde bilinmesi ve de isteklilerce asla yapılmaması gereken husus; İdareler tarafından verilen ve Standart Form olarak değerlendirilen “Birim Fiyat Teklif Teklif Cetveliinde” yer alan hiçbir rakam ile oynamadan, teklifin yukarıda belirttiğimiz esaslara göre verilmesidir.

 

“Birim fiyat teklif Teklif Cetveliinin” ihalelerdeki sunulması konusunda uyuşmazlıklar yaşanabilmektedir. Bu tür uyuşmazlıklarda, Kamu İhale Kurumu ile İdare Mahkemeleri nezdinde verilen bir kısım kararların da birbirlerine aykırı oldukları, Kurul kararlarının iptal edildiği de bilinmektedir. Bunun için esası etkilemeyen yuvarlama hatalarında, hak kaybına uğramamak için İdare Mahkemeleri nezdinde dava açılması gerekmektedir. 29.11.2017 (MÜTALAA İÇİN KILIÇ HUKUK OFİSİ’Nİ ARAYINIZ.)Geri Dön