VERGİ BORCU

İHALEYE KATILANLARIN, VERGİ BORCU İLE İLGİLİ BİLMESİ GEREKENLER

VERGİ BORCU KAPSAMINDAKİ BORÇLAR ŞUNLARDIR: 

KİK Mevzuatına göre; yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim, motorlu taşıtlar, şans oyunları, damga, banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiler ile harçlar ve bu alacaklara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme zammı ve faizleri bağlamında toplam 5.000 TL'yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu olarak kabul edilir. 

VERGİ BORCU OLMAYANLAR ARASINDA, AŞAĞIDAKİ DURUMDA OLAN İSTEKLİLER DE SAYILMAKTADIR;

KİK Mevzuatına göre İsteklinin;

  • Beyan üzerine alınan veya maktu olarak belirlenip ödemesi belirli tarihlerde yapılan vergilerde ödeme vadesi geçmiş olup ödeme yapılmamış ise kesinleşmiş vergi borcu olduğu,
  • Vergi borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde cebren tahsili yolunda tesis edilen işlemlere karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya sonucunda takip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmadığı durumlarda kesinleşmiş vergi borcu olduğu,
  • Resen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı vergi yargısında dava açılmışsa bu dava üzerine tahsil edilebilir hale gelmiş ve süresinde ödenmemiş alacak bulunmadığı sürece kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,
  • Resen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı dava açma süresi geçirilmediği sürece, kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,
  • Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak vergi idaresi tarafından taksitlendirilmiş veya tecil edilmiş vergi borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

kabul edilmektedir. 

İHALEYE KATILACAKLARIN, İHALE GÜN VE SAATİNE KADAR YAPMALARI GEREKEN HUSUSLER NELERDİR?

İsteklilerin vergi borcu olmadığına ilişkin belgeyi, başvuracakları herhangi bir vergi dairesinden veya Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden almaları gerekir. Bu belgenin; ihale tarihi itibarıyla olan durumu göstermesi gerekir. 

İsteklilerin vergi borcu olmadığına ilişkin belgeyi, yıllık gelir vergisi veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesinden almaları, bu belgenin; ihale tarihi itibarıyla olan durumu göstermesi ve ilgili vergi dairesince, gelir stopaj vergisi ile banka ve sigorta muameleleri vergisi açısından diğer vergi dairelerinden temin edilen bilgiler de dikkate alınarak düzenlenmesi gerekmektedir.

İHALE TARİHİNDE VERGİ BORCU OLUP, İHALE AŞAMASINDA BU DURUMU OLDUĞU ANLAŞILAN İSTEKLİLERE NE TÜR İŞLEM YAPILIR?

  • Bu istekliler değerlendirme dışı bırakılırlar.
  • Teminatları gelir kaydedilir.
  • Ancak Yasaklama işlemi yapılmaz.23.04.2018

(DETAYLI BİLGİ İÇİN www.kilichukuk.org SİTESİNDEN BİZE ULAŞIN)

 

 Geri Dön