TEK KİŞİDEN TEMİN

İHTİYACIN GERÇEK/TÜZEL TEK KİŞİDEN TEMİNİ, HANGİ DURUMLARDA MÜMKÜNDÜR?

 İHTİYACIN GERÇEK VEYA TÜZEL TEK KİŞİDEN TEMİNİ

4734 sayılı Kanunun 22'nci maddesinin (a) bendi;

  • İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi halinde,
  • Bir taahhüt kapsamında; taahhüt konusu sözleşme veya şartnamede yer alan hükümler nedeniyle belli bir marka veya modelli malın alınmasının zorunlu olduğu hallerde,

İhtiyacın bu kişiden alınabileceğine, hükmetmiştir. Bu tür durumda (zorunlu olmayan hususlar); ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi mümkün bulunmaktadır. 

Buna mukabil (zorunlu olan hususlar);

  • Kanunun 22 nci maddesinin (a), (b), (c) Bentleri Kapsamında Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Formu (KİK022.0/M ve KİK021.0/H) kullanarak ihtiyacın neden sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğini detaylı olarak  belirlenmesi,
  • İhtiyaç konusu malın veya hizmetin niteliklerinin tarif edilmesi,
  • Onay belgesi düzenlenmesi,
  • Onayı takiben ihale yetkilisince görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılması ve buna ilişkin belgelerin dayanakları ile birlikte onay belgesine eklenmesi zorunludur.

İkamesi bulunan hizmet veya malın bu alım usulü ile tedarik edilmesinin mümkün olmadığı kanaatindeyiz.

(Detaylı bilgi, İdareye başvuru veya Emsal Kararlar için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)

 

  Geri Dön