YENİ YAPI DENETİM YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI. YÖNETMELİK NELER GETİRİP, NELER GÖTÜRÜYOR?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI KAMU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI.

YENİ YÖNETMELİK NELER GETİRİP, NELER GÖTÜRÜYOR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) ana hizmet birimleri ve il müdürlükleri tarafından, kamu yapılarına ilişkin her türlü yapım işlerine ait denetim hizmetlerinin yürütülmesinde uygulanacak usul ve esasları yeniden belirlenmesine yönelik Yönetmelik yayınlanmıştır. Bu kapsamda, daha önce uygulanan Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği (Eski Yönetmelik) ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Yeni yönetmelik özetle aşağıdaki değişiklikleri getirmektedir:

 • Eski Yönetmelik tüm kamu kuruluşlarını için yaptırımlar getirmekteyken, Yeni Yönetmeliğin kapsamı, ÇŞB ile sınırlandırılmıştır.
 • Tanımlar genişletilmiştir. Örneğin Eski Yönetmelikte sadece “İdare”, “Kontrol” ve “Müteahhit” tanımı bulunmaktaydı. Yeni Yönetmelikte, “Alt yüklenici”, “Bakanlık”, “Danışman”, “Denetim hizmeti”, “Harcama yetkilisi”, “İdare”, “İhale yetkilisi”, “İş”, “İş grubu”, “İş kalemi”, “İş programı”, “İş yeri”, “Kesin proje”, “Merkez birimleri”, “Müstakil denetim amirliği”, “Ön proje”, “Sözleşme”, “Şartname”, “Taşra teşkilâtı”, “Uygulama projesi”, “Yüklenici”, “Yüklenici vekili”, tanımlarına yer verilmiştir.
 • Eski Yönetmelikte yer alan “Kontrol Örgütü”, Yeni Yönetmelikte “Denetim Teşkilâtı” olarak tanımlanmıştır. “Denetim Teşkilâtı”nın nasıl teşkil edileceği, çalışma esasları ile  personelin  görev, yetki ve sorumlulukları detaylı olarak açıklanmıştır.
 • Eski Yönetmelikte Kontrol Örgütü”, İşveren makam veya vekili ile kontrol amiri, işin büyüklük ve önemine göre yeterli sayıda kontrol şefleri, kontrol mühendisleri, kontrol yardımcıları ve sürveyanlar ile diğer yardımcı elemanlardan oluşurken, Yeni Yönetmelikte yer alan Denetim Teşkilatı, idare (İhaleyi yapan kurum ve kuruluşu) tarafından görevlendirilen “Denetim Âmiri”, “Denetim Şefi”, “Denetim Mühendisi”, “Denetim Mühendisi Yardımcısı” ile “Yardımcı Denetim Elemanlarından” oluşturulmuştur.
 • İşin niteliği ve özelliği dikkate alınarak, mühendis veya mimar olmak şartıyla, merkez birimlerinde Daire Başkanı veya şube müdürü, taşra teşkilâtında müdür yardımcısı veya şube müdürü, denetim âmiri veya müstakil denetim âmiri olarak görevlendirilecektir.
 • İhale yetkilisi, aynı iş için denetim âmiri olamayacaktır.
 • Eski Yönetmelikle yer alan kontrol örgütünün görevleri günümüz mevzuatı doğrultusunda güncellenmiştir.
 • Yeni Yönetmelikte, İdare tarafından, işin niteliği ve özelliği dikkate alınarak, yaptırılmakta olan her türlü işin kayıt altına alınması için, tutulması gereken “Röleve Defteri”, “Şantiye Defteri”, “Ataşman Defteri”, “Yeşil Defter” ve “Tutanaklar” ayrıntılı açıklanmıştır.
 • Eski Yönetmelik uyarınca  “Kontrol mühendisi” tarafından tutulması gereken defter ve tutanakları düzenleme görevi Yeni Yönetmelikte “Denetim mühendisine” verilmiş olup, defter içeriklerinde genel anlamda benzerlik söz konusudur.
 • Eski Yönetmelikte, “Kontrol mühendisi”, müteahhide verilecek geçici ve kesin hak edişlere, müteahhidin isteği üzerine ve sözleşme hükümlerine uygun olarak zamanında düzenlenip kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine göndermekle görevli olup içeriği ve sonuçlarından birinci derecede sorumlu kılınmıştı. Yeni Yönetmelikte bu görev “Denetim teşkilatı veya danışmana” verilmiş, ayrıca İdarenin, gerekli tecrübeye sahip ve yeterli sayıda mühendis ve mimardan oluşan “Hak Ediş İnceleme Grubu” oluşturacağı ve hak edişi inceleyen personelin, kendi branşı ile ilgili kısımlarda yaptıkları incelemeye ilişkin işlemlerden sorumlu olacağı belirtilmiştir.
 • İdarelerin, yapım işlerine ilişkin denetim hizmetlerini danışmanlık hizmeti sunucularından satın almak suretiyle temin etmelerine imkân tanıyan düzenleme yapılmıştır. Buna göre; bu hizmetlerin idare ile danışman arasında Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Danışmanlık Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmeye uygun ve işin özelliği ile niteliğine bağlı olarak düzenlenecek sözleşmeye göre yürütülmesi öngörülmüştür.

 

Yüklenicileri ilgilendiren önemli hususlar şöyledir:

İdareler; denetim hizmetleri için görevlendirilenleri, sözleşmede belirtilen işe başlama süresi içinde yükleniciye yazılı olarak bildirmelidir.

Denetlenecek iş; büyüklüğüne, niteliğine ve özelliğine göre kısımlara ayrılabilir ve her kısım için ayrı bir denetim mühendisi görevlendirilebilir.

“Röleve Defteri”, “Şantiye Defteri”, “Ataşman Defteri”, “Yeşil Defter” ve “Tutanaklar” mutlaka İdare görevlileri ile birlikte düzenlenmeli, bir sureti alınmalıdır.

İşe ait sözleşme ve eklerinin birer suretleri, idare tarafından yapılacak görevlendirme bildirimi yazısı ekinde denetim amiri, denetim şefi, denetim mühendisi ve denetim mühendisi yardımcısına verilmelidir.

Yükleniciye verilecek her türlü evrakın teslim tarihleri yazılmak kaydı ile imza karşılığında verileceği veya resmî yazı ile gönderilmesi gerektiğinden, bu konuya dikkat edilmelidir.

İdareye yapılacak başvurular mutlaka yazılı yapılmalıdır.

Hak edişlerde uyuşmazlık olursa mutlaka yazılı şerh konulmalıdır.

(Bkz. 5 Haziran 2018 Salı günü 30442 sayılı Resmi Gazete)