KESİNLEŞMİŞ HAKEDİŞ ALACAKLARI, TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEBİLİR Mİ?Davacı tarafından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminat olarak sunduğu EGO nezdindeki hak edişlerinin usule uygun olmadığı, kesinleşmemiş alacakların teminat olarak gösterildiği, EGO' da bekleyen kesinleşmiş alacağı bulunmadığı gibi, nakit yokluğu nedeniyle emanete alınmış herhangi bir alacağının da olmadığı, ayrıca teminat miktarının yetersiz olduğu iddia edilmiş ise de, Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğünün "Teminat Mektuplarına ilişkin Genel Tebliği çerçevesinde; ihale üzerinde bırakılan isteklinin, ihalesine katıldığı EGO Genel Müdürlüğünden olan, tahakkuk ettirilerek ödenebilir hale gelmiş, gider kaydı yapıldığı halde mali sıkıntı nedeniyle ödenmediğinden ihale üzerinde bırakılan istekli adına bütçe emanetine alınarak kesinleşmiş alacaklarının, ilgili firmanın talebi doğrultusunda, muhasebe işlem fişi ile 330- Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabına aktarılarak "geçici teminat" olarak kabul edildiği ve söz konusu alacak tutarının da teklif edilen bedelin %3 'ünü karşıladığı anlaşıldığından dava konusu işlemde bu yönüyle de hukuka aykırılık bulunmamaktadır. (Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin 12.07.2011 tarihli E:2011/79,  K:2011/1313 sayılı kararı)Geri Dön