SUNULAN BELGELERDEKİ BİLGİ EKSİKLİĞİNİN, DİĞER BELGELERDEKİ BİLGİLERLE SAĞLANMASIMahkeme tarafından her ne kadar ihaleye katılarak teklifi değerlendirme dışı bırakılan müdahilin durumu ile davacının durumunun benzer olduğu vurgulanarak hüküm kurulmuşsa da, ihaleye katılan müdahil tarafından 'Anahtar teknik personel niteliğindeki personel listesi" sunulmamış olsa da bu istekli tarafından sunulan diğer bilgi ve belgelerden ihale kapsamında ismi verilen mühendisin ilk ilan tarihinden itibaren geriye doğru bir yıl içinde isteklinin bünyesinde çalıştığının açıkça anlaşılması ve bu konuda herhangi bir tereddüdün bulunmaması nedeniyle anılan belgenin sunulmamış olmasının esasa etkili bir eksiklik olarak değerIendirilemeyeceği, davacının ise ismini vermiş olduğu mühendisin ilk ilandan önceki bir yıl içinde sadece bir ay boyunca kendi bünyesinde çalıştığını tevsik eden belge sunmuş olması nedeniyle her iki isteklinin hukukî durumunun birbirinden farklı olduğu kuşkusuzdur.

Bu durumda; davacı tarafından "Anahtar teknik personel niteliğindeki personel Listesi’nin sunulmamış olduğunun açık olması, bu belge ile tevsik edilen hususların dava tarafından sunulan diğer belgelerden anlaşılamaması, ihale mevzuatımız gereğince ancak belgelerdeki esasa etkili olmayan bilgi eksikliklerinin sonradan tamamlatılabileceği, esasa etkili olmasına rağmen sunulmamış bir belgenin sonradan tamamlayabilmesinin ise mümkün olmaması karşısında, davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında ve bu İşleme karşı yapılan itiraz en şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından, dava konusu işlemi iptal eden Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir. (Danıştay 13. Dairesi’nin 8.10.2012 tarihli ve E:2012/2116 K:2012/2363 sayılı kararı)Geri Dön