BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDEKİ İLK İKİ SAYFASININ İMZASIZ VE KAŞESİZ, SON SAYFASININ İMZALI VE KAŞELİ OLMASIİhale mevzuatında herhangi bir tanımı bulunmamakla birlikte, birim fiyat teklif mektubunun ayrılmaz bir parçası olan birim fiyat teklif cetveli, ihaleye sunulan teklif mektubunda yer alan bedelin detaylandırılarak, ihale konusu iş kalemlerinin her biri ile ilgili teklif edilen bedelleri içeren ve iş kalemlerinin sayfasına göre bir veya birden fazla sayfadan oluşmasına karşın, tek bir belge niteliği taşıyan ve uygulama yönetmelikleri ekinde standart form olarak düzenlenen belgelerdir.

Uyuşmazlıkta, B… Ltd. Şti. adlı şirketin teklif mektubu ekinde sunmuş olduğu ve üç sayfadan ibaret olan birim fiyat teklif  cetvelinin ilk iki sayfasında imza ve kaşenin bulunmadığı görülmesine karşın, sunulan her sayfada sıralı bir şekilde devam eden iş kalemlerinin birimi, miktarı, birim fiyat ve tutarlarına yer verildiği ve KDV hariç toplam tutarın yer aldığı son sayfanın  imzalı ve kaşeli olduğu ve buradaki toplam tutar ile birim fiyat teklif mektubundaki tutarın aynı olduğu; bu durumun imzalı olmayan sayfalar dâhil, bütün iş kalemlerinde teklif edilen fiyatların toplam tutarla uyumunu gösterdiği anlaşıldığından, teklif birim fiyat cetvelinin her sayfasının imzalanmamış olması hususunun esasa etkili bir aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır. (Danıştay 13. Dairesi’nin 07.11.2012 tarihli E:2012/2781, K:2012/2783 sayılı kararı) Geri Dön