TEKLİF ZARFININ HAZIRLANMASI VE ZARFA İDARENİN ADININ EKSİK YAZILMASIDava dosyasının incelenmesinden; Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 14.08.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen "2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında İlköğretim Kurumlarına Taşınan 2052 Öğrenciye 180 İş Günü Yemek ve Dağılım işi" ihalesine ilişkin olarak ihaleye katılan davacı şirketin teklifinin teklif zarfının üzerinde ihaleyi yapan idarenin açık adresinin yazılmadığı gerekçesiyle değerlendirmeye alınmadığı, davacı şirket tarafından idareye 23.08.2017 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunulduğu, şikâyet başvurusunun idarenin 24.08.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine de 05.09.2017 tarihinde davalı idareye itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, dava konusu Kurul kararı ile davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığına karar verilmesi üzerine de bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda; davacı şirket tarafından her ne kadar teklif zarfının üzerine ihaleyi yapan idarenin ihale dokümanında belirtilen açık adresi yazılmamış olsa da; zarf üzerinde yazılan ihale kayıt numarasının (İKN) dava konusu ihaleye ilişkin olduğu, ihaleyi yapan idarenin adının "Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı" olarak yazıldığı, teklif zarfının ihaleyi yapan idare/komisyona verildiği ve teklifin söz konusu ihale için verildiğinde tereddüt bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Bu durumda; davacı şirketin teklifinin teklif zarfının üzerinde ihaleyi yapan idarenin açık adresinin yazılmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında ve bu iddiaya ilişkin olarak yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddi yönündeki dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır…. (Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin 24.11.2017 tarihli ve E:2017/3112, K:2017/3512 sayılı kararı)Geri Dön