İHALEYE KATILIRKEN SGK BORCU OLAN İSTEKLİ, İHALELERDEN YASAKLANIR MI?Dosyanın incelenmesinden … Büyükşehir Belediyesi tarafından 56 adet binek tipi araç, 3 adet pikap ve 1 adet minibüs kiralama işi ile ilgili açık ihale usulü ile yapılan ihaleyi ihale komisyonunun 14.12.2004 tarih ve 337/1552 sayılı kararı ile davacı şirketin kazandığı, kesinleşen ihale kararının 17.01.2005 tarih ve 585 sayılı yazı ile davacıya bildirilerek on gün içinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğinin bildirildiği, sonrasında Sosyal Sigortalar Kurumu … Sigorta İl Müdürlüğü’nden alınan yazıda ihalenin yapıldığı tarih itibariyle sigorta prim borcunun olduğunun bildirilmesi üzerine, 4734 sayılı Kanunun 10. maddesindeki ihale dışı bırakılma sebeplerinden birinin bulunduğu ve Hizmet Alımları Uygulama yönetmeliğine 76. maddesi uyarınca sözleşme imzalamasının mümkün olmadığı belirtilerek, şirketle sözleşme imzalanmadığı ve geçici teminatın irat kaydedildiği, ayrıca davalı idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17. maddesinin c) fıkrasında yer alan “sahte belge veya sahte teminat mektubu düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek” kapsamında değerlendirilerek Yasanın 58. maddesi gereğince 2 yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklandığı anlaşılmakta olup, ihalenin yapıldığı tarihte sosyal güvenlik prim borcu olan davacı hakkında sadece 4734 sayılı Yasanın 44. maddesi gereğince işlem yapılması gerekirken, 4734 Sayılı Yasaya aykırı olan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği esas alınmak suretiyle Yasanın 58. maddesine dayanılarak iki yıl süre ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde yasaya uyarlık görülmemiştir. (Danıştay 13. Dairesi’nin 07.05.2008 tarihli E:2006/2337, K:2008/4173 sayılı kararı)

 Geri Dön