21/b PAZARLIK YÖNTEMİYLE İHALE YAPMANIN ŞARTLARI NASIL OLUŞUR?Dava; ... Dairesi Başkanlığı tarafından, "Yusufeli Barajı Elektromekanik Teçhizatı Alımı" ihalesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesi uyarınca pazarlık usulüyle yapılmasına ilişkin işleminin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; ihalenin pazarlık usulü ile yapılabilmesi için 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesinde yer alan iki şartın bir arada ve birbirine bağlı olarak gerçekleşmesi gerektiği, birinci şartın doğal afet, salgın hastalık, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması, ikincisinin ise bu nedenlerle ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunluluğunun doğması olduğu, bir olayın “idarece öngörülemeyen olay” olarak değerlendirilebilmesi için, ortaya çıkan olayın ihalenin yapılmasını gerektiren durumdan önce idare tarafından “öngörülemez” nitelikte olması, öngörülememe halinin de objektif kriterlere göre yerinde bulunması ve idarenin iradesinden bağımsız olması gerektiği, daha önce iki kez ihaleye çıkılması ve her iki ihalenin de mevzuat gereği iptal edilmesi durumunun “idarece öngörülemeyen olay” olarak değerlendirilemeyeceği, kamu ihale mevzuatı uyarınca, belli şartların gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi halinin tespiti durumunda, ihalenin ilgili idarece ve itirazen şikayet başvurusu üzerine de mevzuata aykırılığın düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olması halinde Kamu İhale Kurulu'nca iptal edileceğinin açık olduğu, ihalenin pazarlık usulüyle yapılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu Ankara 1. İdare Mahkemesi'nin 07/04/2015 tarih ve E:2015/400, K:2015/698 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; ... karar verildi. (Danıştay 13. Dairesinin  29.06.2015 tarihli E:2015/2420, K:2015/2715 sayılı kararı)

 Geri Dön