ORTAK GİRİŞİMLERDE İDARİ BAŞVURU VE DAVA AÇMA İŞLEMLERİAnılan yasal düzenlemeler uyarınca, ihalelere teklif veren ortak girişimlerin, bir tüzel kişiliğe sahip olmamaları nedeniyle, bütün ortakların birlikte hareket etmeleri veya kendisine yönetim görevi verilen ortağın (pilot ortak) ortaklığın nam ve hesabına hareket etmesi gerekmekte olup, ortak girişim üyelerinden birinin vekâletname olmaksızın kendiliğinden diğerlerini temsil edememesi, diğerleri adına işlem yapma yetkisine sahip olamaması karşısında, herhangi bir ortak girişimin özel ortağının tek başına, ihaleyi yapan idareye ve davalı Kurum'a şikâyet/itirazen şikâyet yollarına gidebilmesi mümkün olmadığından, dava konusu ihaleye teklif veren iş ortaklığının özel ortağı olan davacı şirketin, ortak girişimi temsil etme hususunda pilot ortak olan G… Ltd. Şti tarafından verilmiş herhangi bir yetkisi olmaması sebebiyle tek başına şikâyet/itirazen şikâyet yoluna gidebilme imkânı bulunmamasına rağmen, dava konusu ihalede tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine iş ortaklığını temsilen yapmış olduğu itirazen şikâyet başvurusunun, iş ortaklığını temsil ve ilzama yetkili olmadığı gerekçesiyle ehliyet yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığından, aksi görüşle dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçesi ile “İdare mahkemesi kararının bozulmasına” karar verilmiştir. (Danıştay 13. Dairesi’nin 11.02.2008 tarihli E:2007/15200 sayılı kararı)

 Geri Dön