YAKLAŞIK MALİYETE YAKIN TEK GEÇERLİ TEKLİFİN KALMASI İHALE İPTAL GEREKÇESİ OLABİLİR Mİ?Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 12.05.2016 tarihli ve E:2016/1500, K:2016/1413 sayılı kararı;

Olayda, ihale komisyonun ihaleyi iptal etme gerekçesinin, Metrani Entegre Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. ve Name Kurumsal Yem. Gıda Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması sonucunda, tek geçerli teklif olarak davacının teklifinin kalması ve Karanfil Yem. Eml. Temz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin 948.704,00 TL, ihale üzerinde bırakılan Metrani Entegre Hiz. Yön. Ltd. Şti.nin ise teklifinin 645.550,40 TL olup, aradaki farkın 303.154,00 TL olduğu, bahse konu gravyer peynir ile gül suyunun müteahhide yıl boyu maliyetinin 394,00 TL olduğu, buna karşılık tek firma kalan Karanfil Yem. Eml. Temz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.ne ihalenin bırakılması halinde 303.154,00 TL gibi bir rakamın devlete yük getireceği olduğu, ancak dava konusu ihaleye ilişkin olarak yirmi adet doküman satın alındığı, yine ihaleye beş isteklinin katıldığı, dolayısıyla ihalede rekabet koşullarının gerçekleştiği, öte yandan, ihale komisyonunca davacı şirketin teklifiyle Metrani Entegre Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifi kıyaslanmış ise de Metrani Entegre Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli bulunmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, bu nedenle geçerli bir teklif olan davacının teklifiyle aşırı düşük açıklaması yeterli bulunmayan Metrani Entegre Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin kıyaslanarak bir karar verilemeyeceği, ihale komisyonunun ihalenin iptaline ilişkin kararının gerekçelerinin yerinde olmadığı ve davalı idare tarafından itirazen şikayet başvurusu değerlendirilirken bu hususlar göz önüne alınmadan karar verildiği görülmektedir. Bu durumda, davaya konu ihalede tek geçerli teklif sahibi olan davacı şirketin teklifinin değerlendirilmesi aşamasında, aşırı düşük açıklaması yeterli bulunmayarak değerlendirme dışı bırakılan Metrani Entegre Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif fiyatlarının karşılaştırılamayacağı, söz konusu ihalede yirmi adet doküman satın alındığı ve beş adet teklif sunulduğu, bu nedenle rekabet koşullarının gerçekleştiği, dolayısıyla ihale komisyonunun ihalenin iptaline ilişkin kararının gerekçelerinin yerinde olmadığı hususları göz önüne alındığında, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır…

Danıştay ise;

Anılan kanun maddeleri, idarenin ihaleyi iptal gerekçeleri ve Kamu İhale Kurul Kararı birlikte değerlendirildiğinde; ihalede tek geçerli teklifin olduğu ve yeterli rekabetin sağlanamadığı, ihalede tek geçerli teklifin de yaklaşık maliyete çok yakın olduğu, ihalede oransal olarak yaklaşık maliyetin % 5’i gibi bir oranda kırım yapıldığı, idarenin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak 07.01.2016 tarih ve 2016/UH.II-22 sayılı Kamu İhale Kurulu  kararı sonrası kalan tek geçerli teklif üzerinden ihalenin sonuçlandırılmasının, 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde sayılan ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ile kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkelerine uygun olmadığı, ihaleye söz konusu haliyle devam edilmesinde kamu yararı bulunmadığı sonucuna varılarak, ihalenin idarece iptal edilmesinde ve bu karara karşı yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki temyize konu kararda ise hukukî isabet bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. Maddesi uyarınca Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 12.05.2016 tarih ve E:2016/1500, K:2016/1413 sayılı kararının bozulmasına, davanın reddine… şeklinde karar verilmiştir. (Danıştay 13. Dairesi’nin 07.10.2016 tarih ve E:2016/2966, K:2016/3185 sayılı kararı)Geri Dön