FİYAT DIŞI UNSURLAR BELİRLENİRKEN REKABETİN SAĞLANMASI GEREKİRAnkara 2. İdare Mahkemesi’nin 13.11.2015 tarihli ve E:2015/2392, K: 2015/1556 sayılı kararında;

“Olayda; niteliği “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” olan şikayete konu ihalede kârsız (36.539.075,10-TL olarak hesaplanan) yaklaşık maliyetin tamamının personel giderinden oluştuğu, bu ihaleye ilişkin sözleşmenin gerçekleştirilmesi sırasında personel tarafından kullanılacak güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman vb. makine ve ekipman maliyetlerinin fiyat dışı unsur olarak belirlenmesi ile personel sayısının azaltılmasının amaçlanarak idarenin bu tür fiyat dışı unsurlarla kamu yararı sağlamaya çalıştığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine göre özel güvenlik hizmet alımlarında ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman vb. makine ve ekipman maliyetlerinin tamamının, sözleşme ve genel giderler içinde yer alan amortisman olarak kabul edileceği ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmediği, Teknik Şartname’de idarece istenen alarm cihazları ve panik butonu için ihaleye katılan firmalara bir bedel ödenmeyeceğinin belirtildiği, söz konusu giderlerin %4 sözleşme genel giderleri içinde değerlendirilmesi gerektiği ve bu unsurların maliyet etkinliği yaratmadığından fiyat dışı unsur olarak kabul edilmemesi gerektiği hususları ile ihaleye 7 istekli tarafından teklif verilmekle birlikte ihalede sadece 2 isteklinin fiyat dışı unsurlara dair aranan belgeye sahip (söz konusu belgeye sahip tüm yurtta sadece 5 firmanın) olduğu dikkate alındığında, tekliflerin idarece kamera, alarm ve güvenlik sistemlerinin izleme, takip ve bakım onarımının yapılmasına ilişkin ihale konusu işin niteliğine uygun olmayan ve maliyet etkinliği yaratmayan fiyat dışı unsur düzenlemesi kullanılarak ihalenin daha yüksek teklifler üzerinde bırakılarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5’inci maddesinde belirtilen ilkeler uyarınca yeterli fiyat rekabetinin sağlanamadığı ve kaynakların verimli kullanılması ilkesinin çalıştırılmadığı değerlendirilmesine varılmıştır. Bu durumda; başvuru sahibinin ihale dokümanına ilişkin iddiaları kapsamında yapılan incelemeye göre, mevcut doküman düzenlenmesi ile satın alınan ihale dokümanı, ihale verilen teklif sayısı ve bedelleri hesaplanan yaklaşık maliyet bedeli ile dokümanın fiyat dışı unsur düzenlemesi bir arada değerlendirildiğinde, söz konusu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5’inci maddesinde belirtilen ilkeler uyarınca yeterli fiyat rekabetinin sağlanamadığı ve kaynakların verimli kullanılması ilkesinin çalıştırılmadığı değerlendirildiğinden “ihalenin iptaline” karar verilmesi gerekirken aksi bir değerlendirme ile tesis edilen davalı idare işleminde hukuka uyarlık görülmemiştir.” Hükmüne varılmıştır.

Danıştay ise;

“…Bu durumda; gerek şikayete konu TS belgelerinin temini, gerekse de özel güvenlik şirketlerinin ihale konusu işlerle aboneleriyle sınırlı olarak iştigal edebileceği noktasında hukuki bir engel olmadığı, dava konusu ihale üzerinde kalan isteklinin idare ile yapmış olduğu sözleşme kapsamında alarm izleme cihazlarının bakım, onarım ve güncelleme gibi işlemlerine dair servis hizmeti sunmasının önünde herhangi bir engel bulunmadığı, fiyat dışı unsur olarak öngörülen hizmet yeterlik belgelerinin İdari Şartname’de ihaleye katılmak için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri arasında düzenlenmediği, anılan belgelere sahip olmayan isteklilerin teklif vermelerine herhangi bir engel olmadığı; bu haliyle ihalede rekabet ortamının oluşmasının engellenmesinde ve kaynakların verimli kullanılmadığından bahsedilemeyeceği görüldüğünden, davacı tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine yönelik tesis edilen Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptaline yönelik Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.” Hükmünü vermiştir. (Danıştay 13. Dairesi’nin 10.06.2016 tarihli E:2015/6485, K:2016/2398 sayılı kararı)Geri Dön