İSTİSNA ALIMLARI KAPSAMINDAKİ SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİSANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR CUMHURBAŞKANINCA BELİRLENMİŞTİR!

Bilindiği gibi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayan ihalelere İstisna alımı denilmektedir.  Bu Kanun’un İstisnalar başlıklı 3’ncü maddesinin (u) bendi; “(Ek: 6/2/2014-6518/45 md.; Değişik: 18/06/2017-7033/73. Md.) Yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi iş birliği (Mülga ibare: 16/2/2016-6676/16 md.)(…) uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işleri,… Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir.“ hükmündedir.

 

Yine Kanun’un Ek-11.maddesi“(Ek madde: 9/7/2018-KHK-703/171 md.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (b), (d), (e), (f), (h), (i), (j), (k), (1), (n), (u) ve (y) bentlerine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenir.” şeklindedir.

 

Cumhurbaşkanı’nın 36’ncı kararı, 16 Ağustos 2018 tarihli ve 30511 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. “4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendi gereğince yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işleri kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar” kararı aynı tarihte yürürlüğe girdi.

 

Usul ve Esaslar Neler Getiriyor?

 

 • Yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, İstisna kapsamında yapılacak.
 • Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemeyecek.
 • Bu Usul ve Esaslara göre yapılacak ihalelerde, açık ihale veya belirli istekliler arasında ihale usulü uygulanacak.
 • İhalelerde aday veya istekli sayı sınırı aranmayacak, ancak, idareler; stratejik öncelikler, ulusal menfaat, teknolojik birikimin tek bir yerde olması, özgün niteliği ve yüksek teknolojisi nedeniyle özel uzmanlık gerektirmesi veya standardizasyonun sağlanması gerekçeleriyle tek adaydan da teklif alabilecek.
 • Tedarik grubu ile Sanayi ve Teknoloji Katılımı (STK) grubu kurulacak.
 • Adaylara ihale dokümanı verildikten sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi, teknik hataların veya eksikliklerin tedarik grubu veya STK grubu tarafından tespit edilmesi veya adaylar tarafından bildirilmesi halinde ihale dokümanında ihale yetkilisinin onayı ile zeyilname düzenlenerek değişiklik yapılabilecek ve  yapılan değişiklikler adaylara bildirilecek.
 • Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere, teklifin zeyilnameden etkilenen bölümlerini yeniden sunma imkânı sağlanacak.
 • İhale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlar ile ilgili olarak adaylarca açıklama talep edilebilecek.
 • İsteklilerin teklifi; idari teklif, teknik teklif ve STK teklifinden oluşacak.
 • Teklif değerlendirme çalışmalarında esas alınacak kriterleri, kriter ağırlıklarını ve kriterlerin değerlendirme yöntemlerini içeren “Kriter ağacı” bir çizelge yapılacak.
 • Yükleniciler, Sanayi ve teknoloji katılımı(STK) yükümlülüklerini; Kategori A-Yerli Katkı, Kategori B-Teknolojik İşbirliği ve      Kategori C- İhracat  kapsamında yerine getirecek.
 • Yerine getirilmeyen STK yükümlülüğünün % 6’sı oranında ceza uygulanacak.
 • Yüklenici, STK sözleşmesi kapsamında STK yükümlülüğünün % 6’sı oranında ve STK yükümlülük süresinin tamamlanmasından itibaren en az bir yıl süreyle geçerli olan bir STK teminat mektubunu Bakanlığa sunacak.
 • Tedarik sözleşmesi bedelinin fiyat farkı dâhil herhangi bir nedenle artırılması veya azaltılması durumunda, yüklenicinin toplam STK yükümlülüğünün değeri de bununla orantılı olarak artırılacak veya azaltılacak.
 • STK faaliyetlerinin kredilendirilmesi yapılabilecek.
 • İhale sonucunun isteklilere bildiriminden itibaren beş gün içinde idareye şikâyet başvurusu yapılabilecek, ancak Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusu yapılamayacak.

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:

 

 • İhalelerde, açık ihale veya belirli istekliler arasında ihale usulünün uygulanması olumlu olarak değerlendirilmektedir.
 • Teminat olarak Kefalet Sigortası/Senedi sistemi için bir düzenleme yapılmamıştır.
 • İş artış/eksilişi miktarı belirtilmemiştir.
 • İhale sonuç bildirimlerinin, Kamu İhale Bülteninde yayımına yönelik bir düzenleme olmaması, kamunun bilgi almasını engelleyici bir husustur. Nitekim hangi alımın ne kadar parayla kimin üzerine bırakıldığının bilinmesi önemlidir.

 

17.08.2018 (Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)

 

 Geri Dön