KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YAYINLANMIŞTIR 

cumhurbaşkanlığı 90 SAYILI KARAR

 

ORMAN YANGINLARI KAPSAMINDAKİ ALIMLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR CUMHURBAŞKANLIĞINCA BELİRLENMİŞTİR.

 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR NELER GETİRİYOR?

 

Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayan ihalelere İstisna alımı denilmektedir.  Bu Kanun’un İstisnalar başlıklı 3’ncü maddesinin (b) bendi;

“Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, … Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir.“ hükmündedir.

 

Cumhurbaşkanı’nın 90’ıncı kararı, 14 Eylül 2018 tarihli ve 30535 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. “Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale  Kanununun 3üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal Ve Hizmet Alımlarına İlişkin Usul Ve Esaslar” kararı aynı tarihte yürürlüğe girdi.

 

Yayınlanan Usul ve Esaslar Neler Getiriyor?

 • Orman yangınları ve ormana sirayet etme riski bulunan kırsal alan yangınları ile mücadele kapsamında orman yangınlarını söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği süreyle, can, mal ve ormanların güvenliği ile ilişkili olduğuna ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veyahut ormanların korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları bu esaslara göre yapılacak.

 

 • Orman yangınlarının meydana gelmesi ile birlikte düzenlenen Yangın Haber Formuna bağlanmak suretiyle yangınla mücadele kapsamında, yangınları söndürme ve soğutma çalışmaları sırasında acil olarak ihtiyaç duyulan mal ve hizmet almalarında doğrudan temin yöntemi kullanılacak.

 

 • Doğrudan temin; teminat alma ve sözleşme yapma zorunluluğu bulunmaksızın harcama yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından, fiyat üzerinden görüşmeler yapılarak gerçekleştirilecek.

 

 • Yapılan alımlarda; 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamındaki parasal limitler uygulanmayacak.

 

 • Yapılan almalar, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile ilişkilendirilmeyecek.

 

 • Bu Usul ve Esaslara göre başka maksatlı kullanmak ve stoklama yapmak üzere mal ve malzeme alımı yapılamayacak.

 

 • Alımlar için avans verilebilecek.

 

 • Yapılacak giderler, harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, muhasebe yetkilisi ve üst yönetici tarafından gerçekleştirilecek ve harcama yetkilisi veya muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemeyecek.

 

 • Alımları yapmakla görevli satın alma görevlileri asıl ve yedek üyeleri, görev unvanlarına göre önceden belirlenecek, görevlendirilecek kişilerin, alınacak mal veya hizmet konusu işin uzmanı olmasına özen gösterilecek.

 

 • Birden fazla teklif alma imkânı bulunan durumlarda, ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları ile ilgili piyasa fiyat araştırması yapılacak ve tercih nedenlerini açıkça belirtilecek.

 

 • Satın alma belgeleri satın alma görevlisince imzalanacak.

 

 • Alımlara ilişkin sonuçlar kamu ihale bülteninde yayımlanmayacak.
 • Yangın söndürme çalışmalarına fiilen katılan diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait resmî araçlar ile özel her türlü aracın akaryakıt giderlerine ilişkin alımlar da bu Usul ve Esaslar kapsamında gerçekleştirilebilecek.

 

 • Yapılan mal ve hizmet alımlarının muayene kabul ve kabul işlemleri, satın alma için görevlendirilen kişiler marifeti ile yapılabilecek.

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:

 

 • Düzenlemenin, yangınla mücadele kapsamında, yangınları söndürme ve soğutma çalışmaları sırasında acil olarak ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarının süratle doğrudan temin yöntemi ile karşılanmasına yönelik yapıldığı ve bu açıdan olumlu olduğu anlaşılmaktadır.

 

 • Ancak, doğrudan temin için bir parasal limit belirlenmemesi, satın alma belgelerinin sadece  satın alma görevlisince imzalanması ve harcama yetkilisinin onayının istenmemesinin, suiistimale neden olabileceği değerlendirilmektedir.

 

 • Ayrıca orman yangınları kapsamında, hangi bölgede, ne şekilde, nelerin ve kimlerden satın alınıp, kiralanacağı yönünde de eylem planları hazırlanarak, daha orman yangını çıkmadan ön hazırlıklar kapsamında Akredite Firmaların belirlenmesi gerekir. Örneğin Muğla bölgesinde ortaya çıkacak bir yangına karşı mücadele için; bölgede yer alan firmalar; ekonomik, mali, teknik ve mesleki yeterlikleri incelenmeli, Bakanlık tarafından yelem planları kapsamında alım veya kira işlemi yapılacak en az 3 firma belirlenmelidir. Bu durum; zaman kaybını ve kamu zararını önleyecektir. 

 

14.09.2018 (Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)

 Geri Dön