Kamu İhale Kurumu tarafından "Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Taslağı" Yayınlanmıştır

“Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Taslağı” Kamu İhale Kurumu tarafından oluşturulmuştur.

Aşağıda sunduğumuz Taslak kapsamındaki görüşlerin 31 Aralık 2021 günü mesai bitimine kadar kikduzenleme@kik.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir. Taslak aşağıdaki gibidir:

MADDE 1- 27/6/2013 tarihli ve 2013/5216 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “alımlarında” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bunlar dışında kalan mal alımlarında sözleşme süresi bir yılı aşmak şartıyla sözleşmenin bir yılı aşan kısmı için” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Esasların 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilerek bendin sonuna aşağıdaki (5) numaralı alt bent eklenmiş ve (d) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilerek bendin sonuna aşağıdaki (5) numaralı alt bent eklenmiştir.

“2) Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için ihalenin yapıldığı aya ait EPDK tarafından aylık yayımlanan ortalama satış fiyatını,  diğer doğal gaz türleri için, ihalenin yapıldığı aya ait Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan Yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunun 35.2 numaralı “Gaz imalatı; ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı” başlıklı sütunundaki sayıyı,”

“5) Sözleşme süresi bir yılı aşan elektrik, doğal gaz, ilaç, petrol ürünleri ve LPG ürünleri alımları dışında kalan mal alımlarında bir yılı aşan dönem için, bir yıllık sürenin bittiği tarihin içinde bulunduğu aya ait alt sektörler itibarıyla alımın niteliği ve gereklerine uygun olarak idarece tespit edilen Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan Yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunun ilgili sütunundaki sayıyı, idarece bu tespitin yapılamaması halinde anılan tablonun “Genel” sütunundaki sayıyı,”

“2) Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için sözleşmeye göre malın teslim edilmesi gereken tarihin içinde bulunduğu aya ait EPDK tarafından aylık yayımlanan ortalama satış fiyatını,  diğer doğal gaz türleri için, sözleşmeye göre malın teslim edilmesi gereken tarihin içinde bulunduğu aya ait Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan Yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunun 35.2 numaralı “Gaz imalatı; ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı” başlıklı sütunundaki sayıyı,”

“5) Sözleşme süresi bir yılı aşan elektrik, doğal gaz, ilaç, petrol ürünleri ve LPG ürünleri alımları dışında kalan mal alımlarında, bir yılı aşan dönem için, sözleşmeye göre malın teslim edilmesi gereken aya ait alt sektörler itibarıyla alımın niteliği ve gereklerine uygun olarak idarece tespit edilen Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan Yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunun ilgili sütunundaki sayıyı, idarece bu tespitin yapılamaması halinde anılan tablonun “Genel” sütunundaki sayıyı,”

MADDE 3- Aynı Esasların 6 ncı maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “LPG” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 4646 sayılı Kanun çerçevesinde EPDK tarafından belirlenen LNG” ibaresi eklenmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki ondördüncü fıkra eklenmiştir.

“(14) Elektrik, doğal gaz, ilaç, petrol ürünleri ve LPG ürünleri alımları dışında sözleşmesi bir yılı aşan diğer mal alımlarında bir yıllık sözleşme süresini aşan dönem için sözleşmesinde belirtilmek kaydıyla fiyat farkı hesaplanabilir.”

MADDE 4- Aynı Esasların Geçici 3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki Geçici Madde 4 eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 4- (1) İlanı veya duyurusu bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ihalelerde fiyat farkı, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Esaslara göre hesaplanır.”

MADDE 5- 27/6/2013 tarihli ve 2013/5215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan (e) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkranın sonuna aşağıda yer alan bentler eklenmiştir.

“e) Güncel endeks: Uygulama ayına ait Endeks tablosundaki sayıyı, akaryakıt ürünlerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından fiyatı yayımlananlar için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun internet sayfasında il bazında yayımlanan uygulama ayına ait satış fiyatlarından, sözleşmenin uygulanacağı veya ağırlıklı olarak uygulanacağı yere ilişkin fiyatı,”

“i) Temel endeks: İhale tarihinin içinde bulunduğu aya, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise münferit sözleşme için teklif vermeye davetin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu aya ait Endeks tablosundaki sayıyı, akaryakıt ürünlerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından fiyatı yayımlananlar için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun internet sayfasında il bazında yayımlanan ihale tarihindeki satış fiyatlarından, sözleşmenin uygulanacağı veya ağırlıklı olarak uygulanacağı yere ilişkin fiyatı,”

“l) Endeks tablosu: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan Yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunu,”

“m) Satış fiyatı: Akaryakıt ürünleri için, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna bildirilen ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun internet sayfasında il bazında yayımlanan aylık ortalama satış fiyatlarından, sözleşmenin uygulanacağı veya ağırlıklı olarak uygulanacağı yere ilişkin fiyatı,”

MADDE 6- Aynı Esasların 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Pn=a1+a2İnİo+b1YnYo+b2GnGo+cMnMo ” ibaresi “Pn=a1+a2İnİo+b1AYnAYo+b2YnYo+b3GnGo+cMnMo ” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “b2” ibaresinden sonra gelmek üzere “, b3” ibaresi eklenmiş, (g), (ğ), (h), (ı), (i) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilerek fıkranın sonuna aşağıdaki (k) bendi eklenmiş, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının (b) ve (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilerek fıkranın sonuna aşağıdaki (d) bendi eklenmiş, beşinci ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasında yer alan “Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “ÜFE Genel”” ibaresi “Endeks tablosunun “Genel”” olarak değiştirilmiştir.   

“g) b2: Diğer katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,”

“ğ) b3: Malzeme veya diğer hizmetlerin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,”

“h) c:  Makine  ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,”

“ı) So: Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan ve ihale tarihinin içinde bulunduğu ayda geçerli fiyatı,”

“i) Sn: Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan ve sözleşmeye göre hizmetin gerçekleştirilmesi gereken ayda geçerli fiyatı,”

“j) Eo: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksleri-Madde Sepeti ve Ortalama Fiyatlar Tablosunda yer alan ve ihale tarihinin içinde bulunduğu ayda geçerli ortalama fiyatı,”

“k) En: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksleri-Madde Sepeti ve Ortalama Fiyatlar Tablosunda yer alan ve sözleşmeye göre hizmetin gerçekleştirilmesi gereken ayda geçerli ortalama fiyatı,”

“(3) Ağırlık oranlarına ilişkin sabit katsayıların, işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesi ve her sabit katsayı için dördüncü fıkraya göre hesaplamaya esas endeksin belirlenmesi zorunludur. Katsayıların belirlenmesinde öncelikle a2, b1, b2, b3 ve c katsayıları belirlendikten sonra bunların toplamı birden çıkarılarak bulunan sayı a1 katsayısı olarak alınır.”

“b) AYo: İhale konusu iste kullanılan akaryakıt ürünü için sözleşmenin uygulanacağı veya ağırlıklı olarak uygulanacağı il bazında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan ihale tarihindeki satış fiyatını,

AYn: İhale konusu işte kullanılan akaryakıt ürünü için sözleşmenin uygulanacağı veya ağırlıklı olarak uygulanacağı il bazında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan uygulama ayına ilişkin ortalama satış fiyatını,”

“ç) Yo, Yn: Katı ve sıvı yakıtlar için, Endeks tablosunun 19 numaralı “Kok ve Rafine Petrol Ürünleri”, 19.1 numaralı “Kok Fırını Ürünleri”, 19.2 numaralı “Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri” sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,”

“d) Mo, Mn: Makine ve ekipmana ait amortisman için, Endeks tablosunun 28 numaralı “Makine ve ekipmanlar b.y.s.”,  28.1 numaralı “Genel amaçlı makineler”,  28.2 numaralı “Diğer Genel Amaçlı Makineler”, 28.3 numaralı “Tarım ve Ormancılık Makineleri”, 28.4 numaralı “Metal işleme makineleri ve takım tezgahları”, 28.9 numaralı “Diğer Özel Amaçlı Makineler” sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,”

“(5)Yukarıdaki endekslerden Go ve Gn için idarece; Endeks tablosundan alt sektörler itibarıyla malzeme ve diğer hizmetlerin niteliği ve gereklerine uygun olan endeksin tespit edilerek ihale dokümanında belirtilmesi zorunludur. İdarelerin bu tespiti yapamamaları durumunda ise Go ve Gn endeksleri için Endeks tablosunun “Genel” sütunundaki sayılar esas alınır.”

“(7) İşin gerçekleştirilmesinde kullanılacak malzeme ve makine ile ekipmanın niteliği dikkate alınarak, fiyat farkı hesabına esas b1, b2, b3 ve c değerleri için aynı anda birden fazla endeks de belirlenebilir. Bu durumda, her bir endeksin nispi ağırlığı da belirlenir.”

MADDE 7- Aynı Esasların 7 nci maddesinin ondördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Esasların 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “ÜFE Genel”” ibaresi “Endeks tablosunun “Genel”” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Esasların 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “ÜFE Genel”” ibaresi “Endeks tablosunun “Genel”” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Esasların 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11- Aynı Esasların Geçici 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki Geçici Madde 2 eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) İlanı veya duyurusu bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ihalelerde fiyat farkı, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Esaslara göre hesaplanır.”

MADDE 12- 27/6/2013 tarihli ve 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ç) Güncel endeks: Uygulama ayına ait Endeks tablosundaki sayıyı, akaryakıt ürünlerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından fiyatı yayımlananlar için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun internet sayfasında il bazında yayımlanan uygulama ayına ait satış fiyatlarından, sözleşmenin uygulanacağı veya ağırlıklı olarak uygulanacağı yere ilişkin fiyatı,”

“ı) Temel endeks: İhale tarihinin içinde bulunduğu aya, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise münferit sözleşme için teklif vermeye davetin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu aya ait Endeks tablosundaki sayıyı, akaryakıt ürünlerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından fiyatı yayımlananlar için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun internet sayfasında il bazında yayımlanan ihale tarihindeki satış fiyatlarından, sözleşmenin uygulanacağı veya ağırlıklı olarak uygulanacağı yere ilişkin fiyatı,”

“k) Endeks tablosu: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan Yurt içi üretici fiyat endeksi (2003=100) CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunu,”

 “l) Satış fiyatı: Akaryakıt ürünleri için, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna bildirilen ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun internet sayfasında il bazında yayımlanan aylık ortalama satış fiyatlarından, sözleşmenin uygulanacağı veya ağırlıklı olarak uygulanacağı yere ilişkin fiyatı,”

MADDE 13- Aynı Esasların 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “a, b1, b2, b3, b4, b5 ve c değerlerinin ağırlık oranları temsil katsayılarının” ibaresi “maliyet girdilerinin ağırlık oranlarını temsil eden sabit katsayıların” olarak, (g), (ğ), (h) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilerek fıkranın sonuna aşağıdaki (i) bendi eklenmiş, dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilerek fıkranın sonuna aşağıdaki (g) bendi eklenmiş, beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sekizinci fıkrasında yer alan “Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “ÜFE Genel”” ibaresi “Endeks tablosunun “Genel”” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Fiyat farkı hesabında aşağıdaki formül uygulanır:

F = An  x B x ( Pn - 1 )

Pnaİnİo+b1ÇnÇo+b2DnDo+b3AYnAYo+b4YnYo+b5KnKo+b6GnGo+cMnMo"

 “g) b3: Akaryakıtın ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,”

“ğ) b4: Diğer katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,”

“h) b5: Ağaç ve mantar ürünlerinin ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,”

“ı) b6: Diğer malzemelerin ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,”

“i) c: Makine ve ekipmana ait amortismanın ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı,”

“a) İo, İn: İşçilik için, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100) Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosunun “Genel” sütunundaki sayıyı,”

“b) Ço, Çn: Metalik olmayan mineral ürünleri için, Endeks tablosunun 23 numaralı “Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünleri”, 23.1 numaralı “Cam ve Cam Ürünleri”,  23.2 numaralı “Ateşe dayanıklı ürünler”, 23.3 numaralı “Kilden inşaat malzemesi”, 23.4 numaralı “Diğer porselen ve seramik ürünler”, 23.5 numaralı “Çimento, Kireç ve Alçı”, 23.6 numaralı “Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar”,  23.7 numaralı “Taş (kesilmiş, şekil verilmiş ve tamamlanmış)”, 23.9 numaralı “Metalik olmayan diğer mineral ürünler” sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,”

“c) Do, Dn: Demir ve çelik ürünleri için, Endeks tablosunun 24 numaralı “Ana Metaller”, 24.1 numaralı “Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar”, 24.2 numaralı “Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten”, 24.3 numaralı “Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler”, 24.4 numaralı “Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller”, 24.5 numaralı “Metal Döküm Hizmetleri” sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,”

“ç) AYo: İhale konusu iste kullanılan akaryakıt ürünü için sözleşmenin uygulanacağı veya ağırlıklı olarak uygulanacağı il bazında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan ihale tarihindeki satış fiyatını,

AYn: İhale konusu işte kullanılan akaryakıt ürünü için sözleşmenin uygulanacağı veya ağırlıklı olarak uygulanacağı il bazında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan uygulama ayına ilişkin ortalama satış fiyatını,”

“d) Yo, Yn: Katı ve sıvı yakıtlar için, Endeks tablosunun 19 numaralı “Kok ve Rafine Petrol Ürünleri”, 19.1 numaralı “Kok Fırını Ürünleri”, 19.2 numaralı “Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri” sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,”

“e) Ko, Kn: Ağaç ve mantar ürünleri için, Endeks tablosunun 16 numaralı “Ağaç ve Mantar Ürünleri (Mobilya Hariç)”,  16.1 numaralı “Kereste, Biçilmiş ve Planyalanmış”,  16.2 numaralı “Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler” sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,”

“f) Go, Gn:  İhale konusu yapım işi kapsamında yer alan diğer malzemeler için fiyat farkı hesabına esas sayı veya sayıları,”

“g) Mo, Mn: Makine ve ekipmana ait amortisman için, Endeks tablosunun 28 numaralı “Makine ve ekipmanlar b.y.s.”,  28.1 numaralı “Genel amaçlı makineler”,  28.2 numaralı “Diğer Genel Amaçlı Makineler”, 28.3 numaralı “Tarım ve Ormancılık Makineleri”, 28.4 numaralı “Metal işleme makineleri ve takım tezgahları”, 28.9 numaralı “Diğer Özel Amaçlı Makineler” sütunundaki sayılardan ilgisine göre uygun olan birini veya birkaçını,”

“(5) Yukarıdaki sayılardan Go ve Gn için idarece; Endeks tablosundan alt sektörler itibarıyla işin niteliği ve gereklerine uygun olan endeksin tespit edilerek ihale dokümanında belirtilmesi zorunludur. İdarelerin bu tespiti yapamamaları durumunda ise Go ve Gn endeksleri için Endeks tablosunun “Genel” sütunundaki sayılar esas alınır.”

“(6) İdare tarafından, işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde sabit katsayıların toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesi ve her sabit katsayı için dördüncü fıkraya göre hesaplamaya esas endeksin belirlenmesi zorunludur.”

“(7) İşin nitelik ve kapsamına göre imalatta kullanılacak malzemelerin niteliği ile iş programına göre malzemenin kullanılacağı safha dikkate alınarak, fiyat farkı hesabına esas sabit katsayılar için imalatın farklı aşamalarında uygulanmak üzere farklı endeksler belirlenebileceği gibi, bu değerlerin her biri için yukarıda sayılanlar arasından aynı anda birden fazla endeks de belirlenebilir. Bir katsayı için aynı anda birden fazla endeksin belirlendiği durumlarda, her bir endeksin nispi ağırlığı da belirlenir. Ağırlık oranını gösteren sabit katsayılardan biri, birkaçı veya tamamı kullanılarak, yapım işinin farklı bölümleri/aşamaları için toplamları bire (1.00) eşit olacak şekilde farklı katsayılar belirlenebilir.”

MADDE 14- Aynı Esasların 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Ancak, sözleşme süresi bir yılı aşan yapım işlerinde fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi zorunludur.” cümlesi eklenmiş, sekizinci fıkrasında yer alan “sözleşme yılı” ibaresi “ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait” olarak, “sözleşme yılı” ibaresi “ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait” olarak ve onuncu fıkrasında yer alan “süre bitim tarihinde uygulanmakta olan (Pn) değeri ile cezalı çalışılan süredeki (Pn) değerinden” ibaresi “iş programına göre gerçekleştirilmesi gereken ayın endeksi ile işin fiilen gerçekleştirildiği ayın endeksinden” olarak değiştirilerek onikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15- Aynı Esasların 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması şartıyla” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrasında yer alan “Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “ÜFE Genel”” ibaresi “Endeks tablosunun “Genel”” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16- Aynı Esasların 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “ÜFE Genel”” ibaresi “Endeks tablosunun “Genel”” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17- Aynı Esasların 11 ve 12’nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18- Aynı Esasların Geçici 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki Geçici Madde 2 eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) İlanı veya duyurusu bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ihalelerde fiyat farkı esasları, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Esaslara göre yürütülür.”

MADDE 19- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.