KISMİ TEKLİFE AÇIK İHALEDE, İŞ DENEYİM BELGESİ; TOPLAM TEKLİF BEDELİ ÜZERİNDEN Mİ, HER BİR KISIM ÜZERİNDEN Mİ DEĞERLENDİRİLİR?İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, taraflarınca sunulan iş deneyim belgesinin, ihalenin tüm kısımlarına sunulan toplam teklif bedeli üzerinden değerlendirilmesi sonucunda idarece uygun bulunmadığı, ancak başvuruya konu ihalenin kısmi teklif vermeye açık bir ihale olduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.4’üncü maddesinde kısmi teklife açık olan ihalelerde yeterlik değerlendirmesinin her bir kısım için ayrı ayrı yapılması gerektiğinin açıklandığı, bu doğrultuda değerlendirme yapıldığında taraflarınca sunulan iş deneyim belgesinin her bir kısım için istenilen tutarları karşıladığı, sonuç olarak söz konusu ihalede iş deneyim belgelerinin kısımlar bazında yeniden değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

… kısmi teklif verilmesine imkân tanınan ihalelerde istenecek belgelerin işin tamamının yaklaşık maliyeti dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği, yalnızca geçici teminat bedelinin toplam teklif bedeli üzerinden alınması gerektiğinin anlaşıldığı, istekliler tarafından bazı kısımlara teklif verebileceği gibi ihalenin tüm kısımlarına da teklif verilebileceği ve aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesinin başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu itibarla, isteklilerin yeterlik değerlendirmelerinin kısmi teklife açık olan bu ihalede her bir kısım için ayrı ayrı yapılması gerekmektedir.

… buna göre idare tarafından yapılacak olan değerlendirmenin her bir kısım için ayrı ayrı yapılması gerektiği dikkate alındığında;

İhalenin 1’inci kısmı için başvuru sahibi isteklinin teklif fiyatının 984.149,76 TL olduğu, sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarının (984.149,76 TL x 0,25) 246.037,44 TL olduğu, buna göre anılan istekli tarafından sunulan 324.975,20 TL tutarındaki iş deneyim belgesinin güncellenmemiş haliyle dahi istenilen kriteri karşıladığı,

İhalenin 2’nci kısmı için başvuru sahibi isteklinin teklif fiyatının 797.617,92 TL olduğu, sağlanması ge-reken asgari iş deneyim tutarının (797.617,92 TL x 0,25) 199.404,48 TL olduğu, buna göre anılan istekli tarafından sunulan 324.975,20 TL tutarındaki iş deneyim belgesinin güncellenmemiş halde dahi istenilen kriteri karşıladığı,

İhalenin 3’üncü kısmı için başvuru sahibi isteklinin teklif fiyatının 831.621,12 TL olduğu, sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarının (831.621,12 TL x 0,25) 207.905,28 TL olduğu, buna göre anılan istekli tarafından sunulan 324.975,20 TL tutarındaki iş deneyim belgesinin güncellenmemiş halde dahi istenilen kriteri karşıladığı tespit edilmiştir. Yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, kısmi teklif verilmesine imkân tanınan inceleme konusu ihalede, başvuru sahibi istekli A… Ltd. Şti.nin iş deneyimi tutarının teklif verilen her bir kısım için ayrı ayrı değerlendirildiğinde istenilen asgari tutarları sağladığı, bu nedenle de idare tarafından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. (Bkz: KİK’nun 26.09.2019 tarihli 2019/UH.II-1206  sayılı kararı) Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.Geri Dön