SÖZLEŞME KONUSU İŞİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ DEĞİŞEBİLİR Mİ?Kamu İhale Kurumu'nun 09.09.2020 tarihli 2020/UH.I-1482 sayılı kararında; 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımlarında işin süresi, işe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 80’inci maddesinde “80.1. Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamelerin “Sözleşmenin Uygulanması ve Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde işe başlama ve iş bitirme tarihinin sözleşme tasarısında düzenlendiği belirtilmiştir. Bu çerçevede, Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin konuya ilişkin “İşin süresi” başlıklı 9 uncu maddesi uyarınca, idarenin işe başlama ve iş bitirme tarihlerini kesin olarak öngördüğü hallerde bu tarihler 9.1. maddesine yazılacak, aksi takdirde bu maddede işin süresinin işe başlama tarihinden itibaren kaç gün ya da ay olduğu belirtilecektir. Tip Sözleşmenin 10.2. maddesi ise işyerinin teslimi ve işe başlama tarihine ilişkin olup, söz konusu madde, 9.1. maddesinde işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtilip belirtilmediği ve işyeri teslimi yapılıp yapılmayacağı hususları dikkate alınarak idare tarafından düzenlenecektir.

80.2. Sözleşme tasarısında işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtildiği hallerde, yeterlik değerlendirmesi, tekliflerden aşırı düşük olanların sorgulanması ve açıklama istenmesi, tekliflerin değerlendirilmesi, isteklilerin 10 gün içerisinde şikayette bulunma hakkı ve idarenin bu şikayete 10 gün içinde cevap verme zorunluluğu ile 10 günlük itirazen şikayet ve Kurumun 20 günlük inceleme süresi ihale sürecinin uzamasına sebep olabilmekte ve bu süreler önceden tam olarak öngörülemediği için de sözleşmenin imzalanması ve dolayısıyla işin başlaması planlanan tarihten daha ileri bir tarihte gerçekleşebilmektedir. Bu çerçevede, süreklilik arz eden hizmet alımı ihalesine ait sözleşme tasarısında işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtilmesine rağmen ihale sürecinin uzaması nedeniyle dokümanda öngörülen tarihte işe başlanmasını sağlayacak şekilde sözleşmenin imzalanamaması halinde, iş bitirme tarihinin ötelenmesi mümkün bulunmadığından sürenin fiilen kısaldığı dikkate alınarak buna göre işlem yapılması gerekmektedir.” açıklaması,

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 01.07.2020; işi bitirme tarihi 30.06.2021” düzenlemesi yer almaktadır. Başvuru sahibi iddiasına konu işin süresine ilişkin olarak, ihale dokümanına göre işin süresinin 12 ay olduğu, işe 01.07.2020 tarihinde başlanacağı ve işi bitirme tarihinin 30.06.2021 olduğu görülmektedir.

İhale konusu hizmet zamana bağlı nitelikteki edim içeren bir hizmet olup, bu tür hizmet alımlarında ihale süresinin uzaması nedeniyle işe başlama tarihinde işe başlanamasa da, işin bitim tarihinin değiştirilemeyeceği görülmüştür. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 80’inci maddesi doğrultusunda, işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin kesin olarak belirtildiği ihalelerde, ihale sürecinin uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanmasını sağlayacak şekilde sözleşmenin imzalanamaması halinde, iş bitirme tarihinin ötelenmesi mümkün bulunmadığından sürenin fiilen kısaldığı dikkate alınarak buna göre işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir. Bu açıklama çerçevesinde, işe başlama tarihinin geçirilmiş olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesinin bir gereklilik olmadığı, idare tarafından fiilen kalan süre dikkate alınarak işlem tesis edilebileceği anlaşıldığından başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak itirazen şikayet başvurusunun yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. (Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK&DANIŞMANLIK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)

 Geri Dön