"YÜKSEK VE ORTA YÜKSEK TEKNOLOJİK ÜRÜN" İHALELERİNDE YERLİ İSTEKLİLER LEHİNE FİYAT AVANTAJI SAĞLANMAMASIKanun’un 63’üncü m. yapılan değişiklik ikincil mevzuata 16/08/2014 tarih ve 29090 sayılı R.G. ’de yayımlanan Uygulama Yönetmeliği’nin 61’nci m. değişikliği ile aktarılmış, bu çerçevede her yıl Ocak ayında Kurum tarafından ilan edilen orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesinde yer alan malların ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması zorunlu kılınmış, zorunlu fiyat avantajı uygulamasının, ilanı veya duyurusu bu listenin yayımlanmasından sonra yapılan mal alımı ihalelerinde uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bilahare anılan liste 2015 yılı Ocak ayında Kurum tarafından yayımlanmıştır. 2011 yılında yayımlanan Başbakanlık Genelgesi kamu alımlarında öncelikli olarak Türkiye’de üretilen ürünlerin tercih edilmesini amaçlamakta olup, bu çerçevede idarelerce yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajının sağlanmasına yönelik olarak ihale ilanı ve idari şartnamelerde düzenleme yapılması gerekmektedir. İncelemeye konu ihaleye ilişkin ilanın yayımı tarihinde, Kanun ve ikincil mevzuat hükmünün yeni haliyle yürürlükte bulunduğu ancak henüz orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesinin yayımlanmadığı anlaşılmış olsa da, Başbakanlık’ın ilgili genelgesi ile ortaya konulan amacın ve ruhun, mevzuat çalışmaları çerçevesinde 2014 yılında Kanun’un 63’üncü m. değişikliklere de aynen yansıdığı, bu itibarla idarece incelemeye konu alımda yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmamasına yönelik düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır. (KİK’nun 11.03.2015 tarihli 2015/UM.III-801 sayılı kararı)Geri Dön