İHALE SAHTE İŞ DENEYİM BELGESİYLE KATILDIĞI ANLAŞILAN İSTEKLİYE NE TÜR İŞLEM UYGULANIR?Kanun’un 17’nci m.ki fiil veya davranışta bulunulduğu tespit edilenler hakkında, fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verileceği, taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 17’nci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan TCK göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında TCK hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı anlaşılmaktadır.  Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibi T… Ltd. Şti. tarafından ihaleye sunulan iş deneyim belgesinin, belgede iş sahibi olarak görülen Ağrı Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenmediği ve anılan belgenin bu idareye ait olmadığı anlaşıldığından, isteklinin fiil ve davranışlarının Kanun’un 17’nci m. (c) bendi kapsamında olduğu, sahte belge düzenlemek ve/veya kullanmak şeklinde gerçekleşen söz konusu fiil ve davranışların TCK’nun ilgili hükümleri uyarınca suç teşkil edeceği hususu dikkate alındığında aynı Kanun’un 58’inci maddesi hükmü gereğince fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında TCK hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.(KİK’nun 24.04.2015 tarihli 2015/UY.III-1165 sayılı kararı)Geri Dön