YAKLAŞIK MALİYET HESABINA BÜTÜN İŞ KALEMLERİNİN DAHİL EDİLMEMESİİdarece gönderilen ihale işlem dosyasında ihale konusu yapım işinin uygulama projesi bulunmamakla birlikte, ihale üzerinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif fiyatı açıklamalarından proje kapsamında 3 adet asansör bulunduğu anlaşıldığından, yaklaşık maliyetin tespitinde esas alınan 2011 fiyatlarına göre asansör tesisatı iş grubunda bulunan sadece asansör iş kaleminin yaklaşık maliyete 289.644,30 TL daha ek getireceği tespit edilmiştir. Diğer taraftan bu tutarın sıralı iş kalemleri listesinde en büyük 8’inci iş kaleminin tutarından daha fazla olduğu, açıklama istenen iş kalemleri arasında en düşük (42’nci) iş kaleminin toplam tutarının ise 58.000 TL olarak belirlendiği görülmektedir. Yaklaşık maliyete eklenmediği anlaşılan ancak ihale konusu yapım işinin kapsamında olduğu belirtilen asansör tesisatı iş kalemlerinin yaklaşık maliyete eklenmesi halinde aşırı düşük teklif fiyatı sınır değerinin değişeceği de açıktır. Nitekim anılan iş kalemleri için ihale üzerinde bırakılan isteklinin öngördüğü toplam fiyatın idarece belirlenen yaklaşık maliyet tutarına eklenmesi halinde bile, sınır değer değişmektedir. Bu durumda idarece tespit edilen sınır değere göre aşırı düşük olmayan başvuru sahibinin teklif fiyatı, yeniden hesaplanacak sınır değerden daha düşük olmaktadır. Yaklaşık maliyetin tespiti ihale onay belgesi düzenlenmeden önce yapılan ve ihtiyacın tespiti ile birlikte ihale sürecinin başlangıcını oluşturan temel bir aşama olup Kanun ve ikincil mevzuata göre ihale sürecinde gözetilen kurallar ve gerçekleştirilen işlemlerin yaklaşık maliyet tutarı ile ilişkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla ihalenin hazır bulunanlar huzurunda yapılan ilk oturumda duyurulan yaklaşık maliyetinin Kanunun temel ilkelerine aykırı olarak ihale konusu yapım işinin miktarına göre belirlenmediği sonucuna ulaşılmaktadır. (KİK’nun 12.09.2012 tarihli 2012/UY.III-3555 sayılı kararı)Geri Dön