TİCARET SİCİL GAZETESİNİN FOTOKOPİSİ SUNULMASI MÜMKÜN MÜDÜR?İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; “Ticaret sicil gazetesinin aslı gibidir yapılmadan sunulduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı, çünkü kamu ihale mevzuatı gereği kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartların aranmayacağı… “ iddialarına yer verilmiştir. …Ticaret Sicil Gazetesi’nin internet sayfası üzerinden yapılan inceleme sonucunda, bahsi geçen Gazeteler dışında şirkete dair yayımlanmış bir Ticaret Sicil Gazetesi’nin bulunmadığı, dolayısı ile teklif dosyası kapsamında sunulan Ticaret Sicil Gazeteleri’nde şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ile ortaklara dair son durumu gösterir bilgilerin teyidinin Ticaret Sicil Gazetesi’nin internet sayfası üzerinden yapılabildiği, bu itibarla adı geçen isteklinin teklifinin söz konusu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı anlaşılmaktadır.(KİK’nun 13.09.2017 tarihli 2017/UH.I-2488 sayılı kararı)Geri Dön