İHALEDE REKABETİN GERÇEKLEŞİP, GERÇEKLEŞMEDİĞİNİN ANLAŞILMASINDAKİ KISTASLAR NELERDİR?İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ’nde yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler arasında,ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgelerin, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenmemesi gerektiği, ayrıca aynı Yönetmeliğin 29’uncu m.; idareler tarafından ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere hangi belgelerin istenilmesinin zorunlu olduğu ve hangi belgelerin istenemeyeceği belirtildiği, diğer yandan inceleme konusu ihaleye ait Teknik Şartname’de alarm izleme merkezi kurulacağına ilişkin herhangi düzenlemeye yer verilmediği dikkate alındığında, başvuruya konu ihaleye ilişkin mevcut doküman düzenlenmesi ve ihaleye verilen teklif sayısı ile söz konusu düzenleme doğrultusunda belge sunmadığı gerekçesi ile teklifi değerlendirme dışı bırakılan istekli sayısı bir arada değerlendirildiğinde, şikâyete konu edilen yeterlik kriteri olarak belirlenen düzenlemenin rekabeti engelleyici hususlar içerdiği, bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. (KİK’nun 25.06.2014 tarihli 2014/UH.III-2465 sayılı kararı)Geri Dön