İHALE SÜRECİ DEVAM EDERKEN MEVZUAT DEĞİŞİRSE, DEĞERLENDİRME NASIL YAPILMALIDIR?28.07.2015 tarihli ve 29428 sayılı R.G. ’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri ve KİGTnde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ açıklamaları, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdiğinden, yürürlük tarihinden itibaren etkili olacaktır. Buna göre, eşit tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında 28.07.2015 tarihli ve 29428 sayılı R.G. ’de yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Bu çerçevede idare tarafından eşit tekliflerin değerlendirilmesinde yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmünün uygulanmasında kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin ilan tarihinde yürürlükte bulunan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde ihalenin sonuçlandırılması gerektiği yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. (Kamu İhale Kurumu’nun  21.10.2015 tarihli 2015/UH.III-2786 kararı) Geri Dön