ORTAK GİRİŞİMLERDE, TEKLİF MEKTUBUNU KİMLER İMZALAMALIDIR?İki ortağı da gerçek kişi olan başvuru sahibinin, teklif mektubu, eki birim fiyat teklif cetveli ve iş ortaklığı beyannamesinde kurulmuş olan adi ortaklığa ilişkin kaşenin basılmış olduğu, bahse konu belgelerin özel ortak olan Şafi E… tarafından imzalanmış olduğu, ayrıca pilot ortak Murat E… tarafından ihaleye katılma, teklif verme ve ortak girişim kurma konularında Şafi E…’nin vekil tayin edildiği ve teklif verme aşamasında bu durumun belgelendirildiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu belgelerin, tek kişi tarafından imzalanarak, özel ortak ve pilot ortağın yetki verdiği kişi tarafından imzalanmış olma şartını sağladığı anlaşıldığından, idarece şikâyetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.   (KİK’nun  04.06.2012 tarihli 2012/UY.III-2403 sayılı kararı)Geri Dön