SÖZLEŞMENİN DEVREDİLME KOŞULLARIKİSK'nun 16 ncı m. sözleşmenin devrine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre:

1.Sözleşmenin devrine ilişkin işlemlerde;

a.Sözleşmenin devrini gerektiren zorunlu bir halin bulunması,

b.İhale yetkilisinin yazılı izninin bulunması,

c.Devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların bulunması,

zorunludur.

2.İsim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler, sözleşmenin devri olarak kabul edilmez. İsim veya statü değişikliğinden;

a.Ticarî işletmenin adı veya unvanındaki değişiklik,

b.İşletmenin nev’inde meydana gelen değişiklik,

anlaşılır.

3.Sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde, aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. Devir tarihi, devir sözleşmesinin noterce onaylandığı tarihtir.

4.a.İhale yetkilisinin izni olmadan sözleşmenin devredilmesi veya devir alınması,

b.Sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde başka bir sözleşmenin devredilmesi veya devir alınması, hallerinde sözleşme feshedilir ve devreden ve devir alanlar hakkında 4735 sayılı Kanunun 20, 22 ve 26 ıncı maddeleri uygulanır.

5. Sözleşmenin 4735 sayılı Kanuna aykırı şekilde devredilmesi veya devir alınması halinde tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir.

4735 sayılı Kanunun 20 nci m. uyarınca, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

6.4735 sayılı Kanunun 22 nci m., kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncelleneceği, güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki farkın yükleniciden tahsil edileceği, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutarın gelir kaydedileceği ve sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarının da aynı şekilde güncellenerek yükleniciden tahsil edileceği belirtilmiştir.

7. İzinsiz devretme veya devir alma ile üç yıllık süre içinde başka bir sözleşmenin devredilmesi veya devir alınması hallerinde ayrıca bu gerçek veya tüzel kişiler hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı m. uyarınca haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.

8.KİK’nun görevlerini etkin ve sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi ve sözleşme devir hallerinin tespit edilerek, idarelere bu konuda gerektiğinde bilgi verilebilmesi amacıyla, idarelerce ivedilikle KİK’na gönderilmesi gerekmektedir. (KİK’nun 17.01.2003 tarihli 2003/DK.D-8 sayılı kararı)Geri Dön