SGK VEYA VERGİ BORCU OLANLAR: İŞ ORTAKLARINDAN BİRİNİN VERGİ BORCU OLMASI HALİİhale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı tarafından teklif mektubunun 2’nci m. ihale tarihinde Kanun’un 10’uncu m. dördüncü f.(d) bendinde belirtilen kesinleşmiş vergi borcu olma durumunda olunmadığı ve olunmayacağı, sözleşme imzalanmadan önce belirtilen durumda olunmadığına ilişkin belgelerin idareye sunulacağının taahhüt edilmesine karşın idare tarafından sözleşme imzalanma aşamasına gelinmeden idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine yapılan inceleme neticesinde KİGT’nin 17’nci m. altıncı f.üçüncü bendinde yer alan isteklilerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlarının bulunduğunun anlaşılması (sosyal güvenlik prim veya vergi borcu bulunması gibi) halinde bu durumda olanların ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği şeklindeki açıklama doğrultusunda idarece ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatın gelir kaydedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. (KİK’nun 11.04.2013 tarihli 2013/UH.II-1786 sayılı kararı) 

 Geri Dön