SGK BORCU, SINIRIN ÜZERİNDE OLANLARIN İHALEYE KATILMASISGK tarafından yayımlanan 19/01/2015 tarihli Genelgede, 01/07/2015 ile 31/12/2015 tarihleri arasında sigorta primine esas aylık kazanç üst sınırının 8.277,90 TL olduğu açıklanmıştır. Buna göre, KİGT’nin 17.3.2’nci maddesi uyarınca 5510 sayılı Kanunun 82’nci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katı olan 24.833,70 (3 x 8.277,90) TL’nin üzerindeki borçların kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, yukarıda yer verilen toplam 37.333,99 TL tutarındaki kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun, anılan Tebliğ’deki 24.833,70 TL sınırının üstünde olduğu anlaşıldığından idarece, söz konusu İş Ortaklığı ile, İş Ortaklığının kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunduğu gerekçesi ile sözleşme imzalanmaması ve gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması gerekçesi ile geçici teminatın gelir kaydedilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. (KİK’nun 30.03.2016 tarihli 2016/UY.II-904 sayılı kararı)Geri Dön