EKONOMİK KRİZ MÜCBİR SEBEP MİDİR?İdarenin yazısında, malzeme ihalesinin 5/5/2009 tarihinde sözleşmeye bağlandığı, söz konusu malzemenin 4/6/2009 tarihine kadar tesliminin gerektiği, ancak gerekli uyarılar, cezalar ve 10 günlük süre uzatımına rağmen Çin Halk Cumhuriyetinden ithal edilecek olan malzemenin teslimatının ekonomik buhran ve global ekonomik kriz nedeniyle zamanında yapılamadığı ve yüklenici tarafından bu hususun 4735 sayılı Kamu İhale Kanununun 10’uncu m. söz edilen mücbir sebepler arasında değerlendirilmesi gerektiğinin ileri sürüldüğü belirtilmekte, bu durumun mücbir sebepler arasında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Kurum görüşü sorulmuştur.

İsteklilerin ihale konusu işi ihale dokümanına uygun bir şekilde yerine getirmelerini mümkün kılacak hazırlık ve programlama çalışmalarını, ihale konusu edimin ifasını zora sokmayacak şekilde önceden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Sözleşme konusu edimin sözleşmede belirlenen süre zarfında ifa edilebilmesi için mevcut konjonktür de göz önünde bulundurularak gerekli tedbirlerin alınması temel olarak yüklenicinin sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu çerçevede; teslimattaki gecikme için ekonomik buhran ve global ekonomik krizin mücbir sebep olarak değerlendirilmemesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Açıklanan gerekçe ve nedenlerle; ithal edilecek malzemenin teslimatının gecikmesinde ekonomik buhran ve global ekonomik krizin KİSK’un 10’uncu m. (e) bendi çevresinde mücbir sebep benzeri haller içinde kabul edilemeyeceğine, oybirliği ile karar verilmiştir. (KİK’nun 05.10.2009 tarihli 2009/DK.D-137 sayılı kararı)Geri Dön