MUAYENE KABUL İŞLEMLERİ İHALE AŞAMASINDA VE İHALE KOMİSYONU ELİYLE YAPILMASI MÜMKÜN MÜDÜR?Teknik şartnamelerde, kurulacak cihazların ve çalışacak kitlerin teknik bilgilerini içeren katalogların, hangi prensiple çalıştığının ve üretici firma isimlerinin açık olarak belirtileceği ve bu bilgilerin ihale dosyasında yükleniciler tarafından sunulacağına yer verildiği,

Teknik şartnameye uygunluk beyanında iki cihazla yani bir tane ana cihaz ve bir tane ek cihaz olmak üzere toplam 2 tane cihazla da istenen kriteri sağlayacağı yönünde açıklamanın yer aldığı, kurulacak cihazların ve çalışacak kitlerin teknik bilgilerini içeren katalogların, cihazların hangi prensiple çalıştığının ve üretici firma isimlerinin yükleniciden istendiği ve idari şartnamede yeterlik kriteri olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafların istenmediği de göz önüne alındığında, idarenin teklif değerlendirmesi aşamasında ürünün teknik değerlendirmesini yapmasının uygun olmadığı, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 13 üncü m. hükmü gereğince başvuru sahibinin teklif ettiği ürünün ihale dokümanına uygun olup olmadığı yönündeki değerlendirmenin muayene ve kabul aşamasında yapılması gerektiğinden, başvuru sahibinin teklif ettiği ürünün dokümana uygunluğuna ilişkin değerlendirmenin tekliflerin değerlendirmesi aşamasında yapılarak teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının dokümanda yer alan düzenlemelere uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. (KİK’nun 12.03.2012  tarihli 2012/UH.III-1295 sayılı kararı)Geri Dön