MAL ALIMLARINDA KISMİ TEKLİF VE REKABET: İHALE DOKÜMANININ KISMİ TEKLİFE AÇIK OLMAMASIMal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 61’inci maddesinin dördüncü bendi gereğince,  yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı tanınan ve birden fazla mal kaleminden oluşan ihalelerin, kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilmesi ve fiyat avantajı tanınan her bir kısmın tek bir mal kaleminden oluşmasının zorunlu olduğu hususlarından hareketle, şikayete konu ihalede farklı özellikte birden fazla ürünün alıma konu edildiği (yol boyaları, cam küreciği ve boya tineri) dikkate alındığında, ihalenin kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. (KİK’nun 14.06.2017 tarihli 2017/UM.I-1664 sayılı kararı)Geri Dön