KENDİ MALI ARAÇLARIN TEVSİKİ NASIL SAĞLANIR?İhale üzerinde bırakılan KLV… Ltd. Şti. tarafından asfalt plentinin kendi malı olduğunu tevsik için serbest muhasebeci mali müşavir kaşesi, imzası ve TÜRMOB kaşesi ihtiva eden, 25.07.2013 tarihli “Tesis, Makine, Cihaz Kayıtlarının Tespitine Ait Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Tasdik Raporu”nun sunulduğu, rapor ekinde başka herhangi bir belgenin olmadığı görülmüştür. Kurum tarafından yapılan inceleme kapsamında söz konusu raporu tanzim eden meslek mensubuna yazılan yazı ile “bahse konu tasdik raporunun düzenlenmesine esas teşkil eden, asfalt plentinin KLV… Ltd. Şti.nin kendi malı olduğunu tevsik edici belgeler (ruhsat, yevmiye defteri, demirbaş veya amortisman defteri v.b.)” istenildiği, söz konusu meslek mensubu tarafından 28.10.2013 tarihli yazı ekinde demirbaş defteri kaydı fotokopisi, makine alış faturası fotokopisi ve yevmiye defteri kaydı fotokopisi gönderildiği anlaşılmıştır. Anılan belgeler üzerinden yapılan incelemede, söz konusu belgelerin 240 ton/saat kapasiteli, toz tutuculu asfalt plentinin KLV… Ltd. Şti.nin kendi malı olduğunu tevsik için yeterli olduğu belirlenmiş ve başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir. (KİK’nun 18.12.2013  tarihli 2013/UY.I-4790  sayılı kararı)Geri Dön