ÖZEL ORTAK TARAFINDAN, ŞİKAYET VE İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSU YAPILMASIBaşvuru dilekçesine ortak girişim beyannamesi veya sözleşmesinin, özel ortak tarafından yapılan başvurularda ayrıca özel ortağa temsil yetkisi verildiğine ilişkin belgenin ve başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği; söz konusu eksikliğin başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16’ncı m. 3’üncü fıkrası uyarınca www.ihale.gov.tr adresinde ilan edildiği ancak anılan eksikliğin belirtilen süre zarfında giderilmediği tespit edilmiştir. Bu itibarla; Kanunun 54’üncü m. onuncu f.(c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir. (KİK’nun 26.12.2011  tarihli 2011/UY.II-4359 sayılı kararı)Geri Dön