İŞ ARTIŞI:GÖTÜRÜ BEDEL MAL VE HİZMET ALIMLARINDA; İŞ ARTIŞI YAPILABİLİR Mİ?Teknik Şartname’de yer verilen iddia konusu düzenleme neticesinde günlük 31 öğün, sözleşme tamamlanıncaya kadar 5.580 öğün ilave yemeğin verilmesinin ihtimal dahilinde olduğu, götürü bedel ile ihaleye çıkılan işlerde yüklenicilerin ihalede ortaya çıkabilecek her türlü gideri göz önünde bulundurarak tekliflerini hazırlamaları gerektiği, bu itibarla iddia konusu düzenleme ile ortaya çıkabilecek giderin de dahil edilmek suretiyle teklif fiyatının oluşturulması gerektiği, kaldı ki KİGT’nin yukarıda aktarılan açıklamalarında götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımlarında iş artışı yapılamayacağının belirtildiği, bu itibarla söz konusu düzenlemenin isteklilerin tekliflerini oluşturmalarına engel teşkil etmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır. (KİK’nun 04.08.2014 tarihli 2014/UH.I-2786 sayılı kararı)Geri Dön