BELGE TAMAMLAMANIN İSTİSNASI NEDİR?Başvuru sahibi isteklinin söz konusu yeterlik kriterine ilişkin teklifi kapsamında  sunduğu belgeler incelendiğinde, anılan istekliye ait 2006, 2008 ve 2010 yıllarına ilişkin “500-2250 Kva referans listesi” ve “2010 yılı Doosan referans listesi” sunduğu, ayrıca başvuruya konu  motorun teknik özelliklerinin yer aldığı belgelerin sunulduğu, bunlara ek olarak başvuru sahibi istekli adına TSE tarafından düzenlenmiş TS ISO-8528-8, TS ISO-8528-4 ve TS ISO-8528-5 standart belgelerinin sunulduğu görülmüştür. Netice itibariyle, idare tarafından yeterlik kriteri olarak belirlenen başvuru konusu iddia kapsamında söz konusu kritere ilişkin hangi belgenin sunulması gerektiğine yönelik herhangi bir kısıtlayıcı düzenlemenin yapılmadığı, bu çerçevede başvuru sahibi isteklinin bahsi geçen dizel motorun elektrojen grupları üzerinde en az bir yıl kullanılmış olduğunu belgelendirmek için yukarıda belirtilen belgeleri sunduğu, idare tarafından tanzim edilen 13.05.2016 tarihli zarf açma ve belge kontrol tutanağının başvuru sahibi istekliye ait kısmında “var” ibaresinin yer aldığı, bu itibarla ihaleye katılan isteklilerin söz konusu hususu hangi belge ile ne şekilde tevsik edeceği konusunda idarece net bir belirlemenin yapılmadığı da dikkate alındığında Kanun u’nun 37’nci maddesi uyarınca teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan hususlara ilişkin belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanmasının yazılı olarak isteneceğinin belirtildiği, dolayısıyla dizel motorun elektrojen grupları üzerinde en az bir yıl kullanılmış olduğuna yönelik hususun bilgi eksikliği kapsamında idarece tamamlatılması gerektiği sonucuna varılmıştır. (KİK’nun 13.07.2016 tarihli  2016/UM.II-1791 sayılı kararı)Geri Dön