HAKEDİŞ SÜRESİ BELİRLENİRKEN, İDARENİN TAKDİR YETKİSİNİN SINIRI NEDİR?Sözleşme Tasarısı’nda hakedişin 10 (on) gün içinde tahakkuka bağlanacağı yönünde düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. Bu durumda, Sözleşme Tasarısı düzenlemesi uyarınca tahakkukun 10 gün içinde bağlanması, tahakkukun bağlanmasını takip eden 30 gün içinde de ödeme yapılması gerekirken (maksimum süre; 10+30=40 gün), ödemenin Sözleşme Tasarısı’nda yer alan “Ödeme; birim fiyat sözleşmeler için öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün "Nakit Sıkıntısı Bulunan Döner sermaye saymanlıklarında Ödemelerde Öncelik Sırası konulu yazısına göre Genel Sekreterliğimiz muhasebe birimince hesabı nakit akışına göre 120 (yüzyirmi) gün içinde ödeme yapılacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmasının hem ihale dokümanına hem ihale mevzuatına mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. (KİK’nun 10.06.2015  tarihli 2015/UH.II-1611 sayılı kararı)Geri Dön