HANGİ TÜR HİZMET ALIMLARINDA, FİYAT FARKI DÜZENLEMESİ MECBURİYETİ VARDIR?Bu çerçevede başvuruya konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı nitelikte bir hizmet alımı olmadığı anlaşılmakla birlikte ihale dokümanında işin yürütülmesi sırasında çalıştırılacak personellere ait tüm giderlerin yükleniciye ait ve teklif fiyata dâhil olduğunun belirtildiği, bu kapsamda ihale konusu işte farklı niteliklerde 28 personelin çalışacağı, söz konusu personele asgari ücretin %25’i ile %100’ ü arasında değişen oranlarda asgari ücretin üzerinde ücret ödeneceği, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma ile fazla çalışmanın da öngörüldüğü belirlenmiştir. Bu durumda ihale konusu işin 01.01.2015 ile 31.12.2015 tarihleri arasında gerçekleştirileceği göz önüne alındığında, fiyat farkı hesaplanmaması nedeniyle asgari ücretteki artış oranı çerçevesinde yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmayacağı ve dolayısıyla sözleşmenin uygulanması sırasında ihale dokümanına aykırı bir durumun ortaya çıkacağı anlaşılmış olup, KİSK’nun 8’inci m. sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde değişiklik yapılamayacağının hüküm altına alındığı dikkate alındığında, idare tarafından ihale dokümanında, sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacağına ilişkin yapılan düzenlemenin yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu görüldüğünden, başvuruya konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. (KİK’nun 31.12.2014 tarihli 2014/UH.I-4229 sayılı kararı)Geri Dön