FİYAT DIŞI UNSURLAR NASIL BELİRLENMELİDİR?Bilindiği üzere, teknik şartnamelerde alım konusu ürünler için teknik özellikler belirlenirken, belirlenen teknik özelliklerin ihale konusu işten beklenen faydanın elde edilebilmesi için mutlak suretle gereken özellikler olması gerekmekte olup, ihale konusu işten beklenen fayda için gerekli olmayan özelliklerin bir yeterlik kriteri olarak tespit edilmesine imkân bulunmamaktadır. Zira, ihale konusu işin yapılabilmesi için zorunlu olmayan özelliklerin bir yeterlik kriteri olarak belirlenmesi, zorunlu olmayan bu özellikleri sağlayamayan firmaların ihaleye katılımını engelleyerek rekabet ihlalinin doğması sonucunu ortaya çıkaracaktır. Kuşkusuz idarelerce ihale konusu işten beklenen faydanın elde edilmesinin, daha etkin ve verimli çalışabilme gibi başkaca özelliklerin de ihale yolu ile alınacak ürünlerde bulunması istenebilir. Bu durumda hem ihale konusu iş ile amaçlanan sonuca ulaşma hem de bu sonuca ulaşırken farklı dışsal faydalar elde etme imkanı bulunmaktadır. Ancak ihale konusu işin yapılması için zorunlu olmayan fakat yine ihale konusu işin yapılması ile bağlantılı olmakla birlikte farklı dışsal faydalar sağlayan özellikler bir seçim unsuru olarak kabul edilecek ise uygulanacak yöntem bu özelliklerin bir yeterlik kriteri olarak belirlenmesi değil, fiyat dışı unsur olarak belirlenmesi şeklinde olmalıdır. Bu itibarla, başvuruya konu edilen Şartname maddelerinde yer verilen ve teknik özelliklerin, ilgili teknik görüş ışığında, ihale konusu iş ile amaçlanan faydanın elde edilebilmesi için mutlak zorunlu özellikler değil, ihale konusu iş ile bağlantılı etkin ve verimli çalışma gibi dışsal faydalar sağlayabilecek özellikler olduğu ancak fiyat dışı unsur olarak değil, bir yeterlik kriteri olarak belirlendiği görüldüğünden, söz konusu düzenlemelerin ihale konusu işin niteliği gerektirmediği halde ihaleye katılımı daralttığı ve başvuru sahibinin iddialarının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. (KİK’nun 11.03.2013  tarihli 2013/UM.I-1347 sayılı kararı)Geri Dön