DOĞRUDAN TEMİN: İHALE İPTAL EDİLMEDEN, DOĞRUDAN TEMİN YAPILABİLİR Mİ?İhale ilanı ve ihale şartnamesinde iki farklı ihale tarihi belirtilerek buna ilişkin ihale komisyon kararı ile ihale zarflarının ihale komisyonunca teslim alındığına dair tutanakların da iki farklı ihale tarihine göre idare tarafından düzenlenmesi ve 15.08.2008 tarihinde ihalenin yapılamaması nedeniyle ihale komisyon başkanı tarafından tutulan tutanakla ihalenin iptal edilmesine karşın bu tutanakta ihale yetkilisinin onayının bulunmaması, ayrıca 22.08.2008 tarihinde yapılan ihale için ayrı bir onayın ihale yetkilisinden alınmaması ve açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalenin iptal edilmeksizin ihale konusu hizmetin doğrudan temin usulü ile alımının gerçekleştirilmesi işlemlerinin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. (KİK’nun 21.04.2009 tarihli 2009/UH.III-1360 sayılı kararı)Geri Dön