BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE TEKLİF FİYATA DAHİL GİDERLERE AİT SATIR AÇILMAMIŞ OLMASIİdari Şartname, Teknik Şartname ve birim fiyat teklif cetvelinin yukarıda aktarılan düzenlemeleri bir arada değerlendirildiğinde, teknik şartnamede yüklenici tarafından temin edileceği belirtilen malzeme giderleri arasında çalı süpürgesi, bitkisel süpürge, çöpçü küreği, amele küreği, küreme küreği, seyyar konteynır ve çöp poşeti sayılmasına karşın İdari Şartnamede teklif fiyata dâhil giderler arasında sadece 175 adet amele küreği, 175 adet küreme küreği ve 144 adet seyyar konteynıra ilişkin düzenleme yapıldığı, birim fiyat teklif cetvelinde ise sarfiyat malzemeleri başlığı altında 2000 adet çalı süpürgesi, 200 adet bitkisel süpürge ve 200 kg jumbo boy çöp poşetine yer verildiği, amele küreği, küreme küreği ve seyyar konteynırın gider kalemi olarak gösterilmediği, ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki söz konusu çelişkinin isteklileri tereddüde düşürebilecek ve teklif verilmesini etkileyecek nitelikte olduğu ve KİGT’nin yukarıda aktarılan 78 inci m. yirmi birinci fıkrası gereği ihalenin iptalini gerektirdiği sonucuna ulaşılmıştır. (KİK’nun 27.08.2012 tarihli 2012/UH.II-3406 sayılı kararı)Geri Dön