BENZER İŞE UYGUNLUK: TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM BELGESİNİN, İHALENİN KAPSAMINA UYGUN OLMA ŞARTIİdarenin ihale dokümanında belirlediği ihale konusu iş veya benzer iş ile başvuru sahibinin sunduğu Teknolojik Ürün Deneyim Belgesinin uygunluğunun değerlendirmesi sonucunda; idarenin İdari Şartname'nin 7.6’ncı m. belirlediği benzer işin “plana esas jeolojik-jeoteknik etüdü” işi olduğu, söz konusu işin içeriğinin imar planının hazırlanmasına yönelik jeolojik ve jeoteknik işi olduğu, buna karşın başvuru sahibinin sunduğu Teknolojik Ürün Deneyim Belgesinin AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında yapılan AR-GE projesi sonucunda düzenlendiği, hizmetin ticari adının Heyelan ve Şev Duyarlılığının Risk Değerlendirme, İzleme ve Erken Uyarı Sistemi olduğu, söz konusu hizmetin adından da anlaşılacağı üzere bir erken uyarı sistemi olduğu ve bu haliyle belgenin İdari Şartname'nin 7.6’ncı m. belirtilen plana esas jeolojik-jeoteknik etüdü işi olmadığının anlaşıldığı, bu nedenle başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır. (KİK’nun 13.04.2016 tarihli 2016/UH.III-1027 sayılı kararı)

 Geri Dön