ARİTMETİK HATA NASIL OLUR?İdare tarafından birim fiyat teklif cetvelindeki iş kalemleri hesaplanırken “Ulusal bayram ve genel resmi tatil günleri”nin hesaplandığı satırda toplam tutarın (217,5x64,45=14.017,875) yuvarlama sonucunda 14.017,88 TL olarak yazılması gerekirken, 14.017,87 TL olarak yazıldığı görülmüş olup başvuru sahibinin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata yaptığı belirlenmiştir. Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri gereği, başvuru sahibinin idarece değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. (KİK’nun 09.01.2014  tarihli 2014/UH.II-205   sayılı kararı)Geri Dön