ORTAKLIK DURUM BELGESİ VE TEK ORTAKLI ŞİRKETLERDE, ORTAĞA AİT İŞ DENEYİM BELGESİNİN KULLANILMASIKamu ihale mevzuatında mühendis ve mimarlara mezuniyet belgeleri ile elde ettikleri deneyimi şahsen kullanabilme imkânı tanındığı gibi bu imkân bir şirket bünyesinde ortaklık kurmak (en az %51 hisse payı) suretiyle ortak olunan şirkete de tanınmıştır. Bu kapsamda tüzel kişilerin ortaklarına ait mezuniyet belgelerini iş deneyimlerini tevsik amacıyla sunabilmeleri için, mezuniyet belgesi sahibi ortağın en az beş yıldır tüzel kişiliğin %51 veya daha fazla hissesine sahip olduğunun (KİK031.3/Y) nolu standart forma uygun belge ile tevsik edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Somut olayda teklif sahibi tüzel kişi İ… Ltd. Şti. olup, anılan tüzel kişiliğin iş deneyimini tevsiken Cemalettin E…’na ait makine mühendisliği diplomasını kullandığı görülmektedir. Bahse konu durumda Cemalettin E… anılan şirketin tüm hisselerine tek başına sahip olsa dahi İ… Ltd. Şti.nin iş deneyimini tevsiken Cemalettin E…’na ait makine mühendisliği diplomasının kullanılması sebebi ile Cemalettin E…’nun en az beş yıldır tüzel kişiliğin %51 veya daha fazla hissesine, somut olayda %100, sahip olduğunu gösterir ortaklık durum belgesinin sunulmasının gerekli olduğu anlaşılmaktadır. Başvuruya konu ihalede başvuru sahibi istekli tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan mezuniyet belgesinin sahibi olan Cemalettin E…’nun tüzel kişiliğin %51 veya daha fazla hissesine sahip olduğunu gösterir ortaklık durum belgesinin sunulmaması nedeni ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olmadığı değerlendirildiğinden başvuru sahibi isteklinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.  (KİK’nun 13.09.2017 tarihli 2017/UY.I-2489 sayılı kararı)Geri Dön