YUVARLAMA HATALARI:İDARE TARAFINDAN DÜZELTİLEBİLECEK YUVARLAMA HATALARIKİGT’nin 16.5.3’üncü maddesinde, elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları (MS Excel, …) kullanılarak oluşturulan teklif mektubu eki cetvelin çarpım ve toplamlarında yazılımdan kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılıkları, toplam teklif fiyatının binde birine eşit veya daha az olması ve ihalenin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla aritmetik hata olarak kabul edilmeyeceği ve bu farklılıkların isteklinin teklif cetvelinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltileceği, yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutarın, sınır değer hesabı hariç, isteklinin teklif ve yeterlik değerlendirmesine esas nihai teklif fiyatı olarak kabul edileceğine yönelik açıklamalara yer verilmiştir. Başvuru sahibi tarafından 221 sıra numaralı iş kaleminde yapılan hatanın, iş kalemi ile teklif edilen birim fiyatın çarpım işleminin doğru yapılmamasından kaynaklandığı, birim fiyat teklif cetvelinin toplam iş kalemi tutarı bölümündeki yuvarlama hatasından oluşmadığı, daha açık bir ifadeyle iş kalemine teklif edilen toplam tutarın hesaplanması aşamasında yapılan birim fiyat ve miktarın çarpılması işleminin sonucunda bulunan tutarın veyahut iş kalemi tutarlarının toplanması sonucunda bulunan toplam tutarın bilgisayar yazılımından kaynaklı olarak yanlış yuvarlanması durumunun söz konusu olmadığı, dolayısıyla söz konusu hatanın KİGT’nin 16.5.3’üncü maddesi kapsamındaki çarpım ve toplamlarda bilgisayar yazılımından kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılığı olarak değerlendirilemeyeceği, bu çerçevede başvuru sahibinin hatasının idarece re’sen düzeltilebilecek bir hata niteliğinde olmadığı sonucuna ulaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmaktadır. (KİK’nun 27.09.2017 tarihli  2017/UY.II-2601  sayılı kararı)Geri Dön