TEMİNAT MEKTUBUNUN; İHALEYE GİREN TÜZEL KİŞİ ADINA DEĞİL, ÖZEL KİŞİ ADINA DÜZENLENMİŞ OLMASIYapılan incelemede, H… Ltd. Şti.ne ait teklif dosyasında sunulan ortaklık teyit belgesinden H… Tanış’ın şirket ortaklarından olduğu, imza sirkülerinden ise söz konusu kişinin şirketi temsil ve ilzama yetkili müdür olduğunun anlaşıldığı, ancak geçici teminat tutarının idarenin hesabına yatırıldığını gösteren belge üzerinde gerçek kişi adının (H… Tanış) yer aldığı, tüzel kişilik olarak H… Ltd. Şti.nin ticaret unvanının belirtilmemiş olduğu, dolayısı ile geçici teminatın tüzel kişi adına yatırılmış olması gerekirken gerçek kişi olarak yatırılmış olduğu anlaşıldığından idarece anılan isteklinin ihale dışı bırakılması yönünde tesis edilen idari işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. (KİK’nun 18.05.2016 tarihli 2016/UY.I-1307 sayılı kararı)Geri Dön