DAMGA VERGİ BORCU OLAN KİŞİLER İHALELERE KATILABİLİR Mİ?Kanun’un 10. maddesinin 4. fıkrasının (d) bendinde ihaleye katılmaya engel olan vergi borcunun türü açısından herhangi bir ayrıma yer verilmemiştir. Bu durumda, ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş damga vergisi borcu olan davacı ihaleye katılamayacağından, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin 30.07.2007 tarih ve 2007/UY.Z-2614 sayılı KİK kararında hukuka aykırılık bulunmadığından, temyize konu Mahkeme kararının anılan Kurul kararının iptaline ilişkin kısmında hukukî isabet bulunmamaktadır. (Danıştay 13.Dairesi’nin 19.04.2012 tarihli ve E:2009/79, K:2012/837 sayılı kararı)Geri Dön