REKABETİ KISITLAYAN YETERLİK BELGESİNİN İHALEDE İSTENİLMESİDavacı tarafından dava dosyasına sunulan Türk Akreditasyon Kurumunun onayladığı CE belgesini düzenleyen DNV belgelendirme kuruluşunun 20.6.2005 tarihli yazısında kompakt sistemin yüzer  gezer  masa,   entegre  edilmiş  tüp  taşıyıcı   statifi  ve   yüksek  voltaj   kablosundan oluştuğunun belirtildiği, ayrıca bukili masa, masaüstü tablası, tüp taşıyıcı statif ve rayları ile yüksek voltaj kablolarının kompakt sistemin açılımı olarak 25.8.2005 tarihinde söz konusu CE belgesine ilave edildiği, bu durumda, davacının  ihale dosyasına sunduğu CE sertifikasının röntgen cihazını oluşturan parçaların tamamını ve sistemin bütününü kapsadığının anlaşılması karşısında, davacı  şirketin   teklifinin belirtilen   gerekçeyle   değerlendirme   dışı   bırakılması mümkün bulunmadığından, KİK kararında yer alan, "başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak teknik şartnamenin 4.3. maddesinde ve işin ilanının 4.3.2. ve 4.3.3. maddelerinde yer verilen CE belgesinin TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) Kurumundan akredite edilmesi gerektiğine ilişkin düzenlemenin, TAEK'in akreditasyonla ilgili bir yetkisinin olmamasından dolayı istekliler açısından  rekabete ve katılıma engel bir husus olduğu" gerekçesi de değerlendirilerek bir karar verilmesi gerekirken, davanın reddine karar veren İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığına karar verilmiştir. (Danıştay 13. Dairesinin 04.04.2008 tarihli E: 2007/1968, K: 2008/3578 sayılı kararı)Geri Dön